آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,260 318,823,680 Rls. 11,861 $
102 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,939 315,306,180 Rls. 12,348 $
103 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 6,361 314,766,270 Rls. 12,310 $
104 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 08109010 انار تازه 7,543 303,230,310 Rls. 11,314 $
105 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,505 290,944,500 Rls. 10,500 $
106 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 68,272 272,510,300 Rls. 10,242 $
107 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 4,762 267,504,660 Rls. 10,476 $
108 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 2,160 230,126,400 Rls. 8,640 $
109 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 17,000 211,311,600 Rls. 7,780 $
110 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 10,020 185,471,940 Rls. 7,214 $
111 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 2,000 166,824,000 Rls. 6,000 $
112 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 124,385 160,175,392 Rls. 5,970 $
113 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 9,194 155,656,612 Rls. 5,700 $
114 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 133,250 130,082,526 Rls. 4,930 $
115 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 8,440 127,871,664 Rls. 5,064 $
116 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 23,420 118,888,775 Rls. 4,645 $
117 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 38,517 108,406,727 Rls. 4,237 $
118 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 900 105,963,300 Rls. 4,140 $
119 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 9,600 100,125,792 Rls. 3,744 $
120 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 8,880 99,899,910 Rls. 3,729 $
121 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 6,380 85,048,420 Rls. 3,190 $
122 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 3,152 72,192,424 Rls. 2,648 $
123 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 50,870 65,215,002 Rls. 2,442 $
124 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 84137010 پمپ کولر آبي 500 55,920,000 Rls. 2,000 $
125 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 500 38,269,500 Rls. 1,500 $
126 12 1393 بازارچه ماهيرود افغانستان 08105000 کيوي, تازه 1,194 30,175,284 Rls. 1,147 $
مجموع کل
4,330,711,168 ريال
مجموع کل
163,771 دلار