آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 27,357,815 269,314,295,398 Rls. 10,042,809 $
2 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 10,256,244 108,841,792,392 Rls. 4,121,940 $
3 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 16,704,137 95,442,586,253 Rls. 3,682,687 $
4 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 8,578,099 42,777,641,432 Rls. 1,675,753 $
5 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,145,991 30,123,640,031 Rls. 1,140,788 $
6 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 981,818 20,918,473,708 Rls. 756,535 $
7 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 181,334 16,623,112,744 Rls. 634,669 $
8 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,084,488 11,777,112,878 Rls. 446,954 $
9 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 279,695 11,222,392,907 Rls. 418,977 $
10 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 222,294 8,216,035,901 Rls. 309,928 $
11 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 513,881 6,479,606,018 Rls. 238,814 $
12 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 128,480 6,328,126,581 Rls. 231,781 $
13 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 268,091 6,032,942,627 Rls. 227,877 $
14 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 71,114 5,758,017,018 Rls. 215,013 $
15 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 157,188 5,143,663,840 Rls. 191,831 $
16 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 123,410 5,133,057,157 Rls. 194,233 $
17 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 54,313 5,032,172,222 Rls. 189,523 $
18 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 102,331 4,599,217,236 Rls. 173,969 $
19 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,566 4,297,979,888 Rls. 162,620 $
20 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 348,196 3,943,406,284 Rls. 147,558 $
21 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 36,085 3,744,433,655 Rls. 144,267 $
22 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 69,086 3,300,736,334 Rls. 123,095 $
23 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 64,378 3,100,318,573 Rls. 119,997 $
24 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 31,588 2,955,059,265 Rls. 110,554 $
25 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 23,938 2,487,267,744 Rls. 95,482 $
26 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 51,270 2,433,019,761 Rls. 93,189 $
27 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 30,074 2,331,815,403 Rls. 89,600 $
28 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 23,353 2,246,727,111 Rls. 83,887 $
29 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 40,466 2,154,634,943 Rls. 79,171 $
30 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 17,360 2,041,026,000 Rls. 78,000 $
31 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 176,206 1,955,218,639 Rls. 73,769 $
32 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 45,252 1,945,099,161 Rls. 73,143 $
33 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 75,727 1,933,832,177 Rls. 75,727 $
34 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 25,639 1,906,314,750 Rls. 69,530 $
35 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 45,839 1,784,619,959 Rls. 68,758 $
36 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 54,106 1,723,012,230 Rls. 64,927 $
37 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 62,991 1,614,385,791 Rls. 62,991 $
38 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 7,563 1,455,612,795 Rls. 52,941 $
39 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 7,001 1,372,276,884 Rls. 51,352 $
40 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 50,756 1,348,109,194 Rls. 50,756 $
41 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 18,780 1,254,932,148 Rls. 47,326 $
42 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 54082200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, دا را ي 85% يابيشتررشته ها يا اشكال همانند مصنوعي 3,452 1,226,563,786 Rls. 48,172 $
43 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08105000 کيوي, تازه 65,629 1,212,224,464 Rls. 44,692 $
44 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 14,560 1,163,741,488 Rls. 43,682 $
45 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 15,624 1,078,641,900 Rls. 39,060 $
46 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,107 1,073,809,833 Rls. 39,545 $
47 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 6,020 1,057,798,280 Rls. 41,692 $
48 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 31,381 987,666,629 Rls. 37,233 $
49 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 7,380 982,831,500 Rls. 36,900 $
50 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 16,615 959,120,364 Rls. 37,508 $
51 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 956,925,000 Rls. 37,500 $
52 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 35,037 952,558,822 Rls. 35,804 $
53 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,000 896,880,002 Rls. 32,720 $
54 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 13,855 887,780,947 Rls. 34,637 $
55 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 11,288 866,462,761 Rls. 32,297 $
56 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 20,568 860,270,257 Rls. 32,417 $
57 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,000 851,589,200 Rls. 30,800 $
58 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 16,692 821,894,990 Rls. 30,042 $
59 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20079100 مركبات 8,887 745,441,560 Rls. 26,661 $
60 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 29,081 679,621,410 Rls. 24,718 $
61 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 78,796 678,473,030 Rls. 25,685 $
62 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 9,487 671,413,899 Rls. 25,035 $
63 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 7,751 613,507,203 Rls. 23,253 $
64 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 7,544 581,400,000 Rls. 22,500 $
65 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,460 547,126,125 Rls. 21,150 $
66 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 22,255 479,262,540 Rls. 17,959 $
67 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 160,613 478,551,378 Rls. 18,025 $
68 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,240 473,829,161 Rls. 17,562 $
69 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 28,840 453,591,852 Rls. 16,854 $
70 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 40,995 443,935,594 Rls. 16,404 $
71 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 4,908 438,640,230 Rls. 17,178 $
72 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 12,160 421,314,816 Rls. 15,808 $
73 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,264 418,135,625 Rls. 16,375 $
74 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 12122900 ساير 34,958 388,783,332 Rls. 13,983 $
75 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 7,216 368,016,000 Rls. 14,432 $
76 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,333 367,891,986 Rls. 13,599 $
77 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 14,552 366,138,822 Rls. 13,720 $
78 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 6,780 355,977,120 Rls. 13,560 $
79 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 4,360 333,553,080 Rls. 13,080 $
80 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 4,900 331,513,000 Rls. 13,000 $
81 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,376 330,311,520 Rls. 11,880 $
82 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 18,924 317,823,698 Rls. 12,346 $
83 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,398 316,603,693 Rls. 12,159 $
84 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 5,839 312,853,620 Rls. 11,678 $
85 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 6,680 310,700,160 Rls. 12,024 $
86 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,164 310,590,120 Rls. 11,633 $
87 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,901 299,430,312 Rls. 11,406 $
88 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 10,948 292,394,676 Rls. 10,948 $
89 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 123,597 290,742,270 Rls. 11,370 $
90 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 18,510 283,214,106 Rls. 11,106 $
91 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 06031100 گل هاي رز(Rosos) 2,042 270,677,310 Rls. 10,210 $
92 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 43,435 259,002,224 Rls. 10,084 $
93 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 2,100 255,839,850 Rls. 9,450 $
94 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,092 254,446,555 Rls. 9,187 $
95 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,860 252,383,400 Rls. 9,300 $
96 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 11,564 245,964,356 Rls. 9,387 $
97 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 4,232 245,538,923 Rls. 8,887 $
98 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 7,255 240,613,103 Rls. 9,431 $
99 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,404 235,525,601 Rls. 8,807 $
100 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 54074300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک با85 %يابيشترنايلون ياساير پلي اميدها 1,780 227,581,900 Rls. 8,900 $
مجموع کل
746,118,840,415 ريال
مجموع کل
28,158,155 دلار