آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 6,472 223,339,396 Rls. 8,412 $
102 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,660 220,867,920 Rls. 8,120 $
103 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 3,235 220,576,397 Rls. 8,193 $
104 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 6,240 219,616,176 Rls. 8,112 $
105 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,724 214,442,431 Rls. 7,899 $
106 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 496 188,446,272 Rls. 6,944 $
107 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 6,422 176,091,240 Rls. 6,422 $
108 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 9,531 173,799,360 Rls. 6,216 $
109 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,104 172,017,472 Rls. 6,208 $
110 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 1,285 157,297,601 Rls. 5,797 $
111 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,344 155,016,288 Rls. 6,048 $
112 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 1,800 149,196,600 Rls. 5,400 $
113 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 691 141,713,799 Rls. 5,529 $
114 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 42,517 133,504,034 Rls. 5,102 $
115 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 3,598 120,062,502 Rls. 4,530 $
116 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,070 119,764,446 Rls. 4,387 $
117 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,231 119,327,266 Rls. 4,462 $
118 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,661 114,313,912 Rls. 4,222 $
119 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 8,050 110,365,500 Rls. 4,025 $
120 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 3,760 102,260,142 Rls. 3,954 $
121 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,260 97,675,200 Rls. 3,780 $
122 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08131000 زردآلو ,خشک کرده 2,856 96,493,150 Rls. 3,770 $
123 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,180 93,344,844 Rls. 3,658 $
124 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 1,241 85,289,490 Rls. 3,102 $
125 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 700 82,693,800 Rls. 3,150 $
126 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 1,305 78,040,956 Rls. 2,914 $
127 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 1,824 64,640,573 Rls. 2,371 $
128 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 11042900 دا نه هاي کار شده ا ز ديگر غلات , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 360 59,397,840 Rls. 2,160 $
129 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,280 58,589,328 Rls. 2,296 $
130 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 2,240 57,160,320 Rls. 2,240 $
131 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 12071000 هسته ميوه نخل ومغز آن حتي خرد شده 10,883 55,594,624 Rls. 2,176 $
132 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 709 54,267,917 Rls. 1,966 $
133 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 912 50,714,496 Rls. 1,824 $
134 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 349 49,095,037 Rls. 1,919 $
135 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 153 47,010,780 Rls. 1,836 $
136 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,280 45,811,008 Rls. 1,728 $
137 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 795 42,823,470 Rls. 1,590 $
138 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 582 39,017,280 Rls. 1,455 $
139 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 25131000 سنگ پا (pumicestone) 1,405 38,525,100 Rls. 1,405 $
140 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 426 34,682,364 Rls. 1,278 $
141 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 340 31,715,880 Rls. 1,190 $
142 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 136 25,595,000 Rls. 1,000 $
143 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 212 20,981,737 Rls. 763 $
144 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 600 20,279,160 Rls. 792 $
145 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 294 19,552,470 Rls. 735 $
146 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,140 18,450,216 Rls. 684 $
147 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 230 17,619,150 Rls. 690 $
148 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,361 15,030,176 Rls. 544 $
149 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 533 14,902,680 Rls. 533 $
150 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 524 13,756,048 Rls. 524 $
151 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 60 12,784,800 Rls. 480 $
152 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 160 12,294,240 Rls. 480 $
153 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 276 11,384,586 Rls. 414 $
154 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 40 8,135,512 Rls. 308 $
155 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 184 4,698,440 Rls. 184 $
156 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 120 4,020,152 Rls. 158 $
157 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 155 3,468,790 Rls. 130 $
158 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 116 3,045,232 Rls. 116 $
159 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 116 2,585,772 Rls. 93 $
160 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 89039290 سايرقايقهاي موتوري كه موتورشان خارج ا زبدنه قرارندارد ,بجزتفريحي ورزشي 40 2,559,500 Rls. 100 $
161 12 1393 آبادان امارات متحده عربي 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 180 498,788 Rls. 19 $
مجموع کل
4,726,244,660 ريال
مجموع کل
176,537 دلار