آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 1,910 209,920,200 Rls. 7,550 $
102 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 550 179,110,800 Rls. 6,600 $
103 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 15,100 178,616,880 Rls. 7,020 $
104 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,420 177,982,300 Rls. 6,699 $
105 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,610 169,043,180 Rls. 6,355 $
106 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 3,385 166,590,936 Rls. 6,270 $
107 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 1,680 162,928,920 Rls. 5,880 $
108 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 3,780 139,020,000 Rls. 5,000 $
109 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 1,500 134,870,000 Rls. 5,000 $
110 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,220 132,116,240 Rls. 4,880 $
111 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,000 127,220,000 Rls. 5,000 $
112 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,160 126,748,584 Rls. 4,968 $
113 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,735 124,762,568 Rls. 4,700 $
114 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,350 111,897,450 Rls. 4,050 $
115 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 360 109,727,640 Rls. 3,960 $
116 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 4,160 106,516,800 Rls. 4,159 $
117 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,690 99,752,400 Rls. 3,600 $
118 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 750 97,446,316 Rls. 3,652 $
119 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 3,700 89,823,420 Rls. 3,330 $
120 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 800 86,016,000 Rls. 3,200 $
121 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 52121300 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, بوزن مترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 300 77,914,000 Rls. 2,998 $
122 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 960 77,017,080 Rls. 2,770 $
123 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 95 76,468,941 Rls. 2,941 $
124 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 920 72,387,980 Rls. 2,627 $
125 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 720 68,175,065 Rls. 2,555 $
126 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 7,600 64,217,340 Rls. 2,505 $
127 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 900 62,559,000 Rls. 2,250 $
128 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,560 59,187,182 Rls. 2,248 $
129 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 2,400 58,263,840 Rls. 2,160 $
130 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,626 57,662,922 Rls. 2,233 $
131 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 760 50,638,800 Rls. 1,900 $
132 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 1,830 50,590,968 Rls. 1,896 $
133 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 600 49,876,200 Rls. 1,800 $
134 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,062 48,549,942 Rls. 1,825 $
135 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,600 48,433,840 Rls. 1,820 $
136 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 46,126,080 Rls. 1,716 $
137 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 573 41,177,982 Rls. 1,614 $
138 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 390 40,621,644 Rls. 1,461 $
139 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,185 36,326,499 Rls. 1,311 $
140 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 500 32,904,000 Rls. 1,200 $
141 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 744 32,510,376 Rls. 1,233 $
142 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 350 31,258,800 Rls. 1,140 $
143 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 250 30,936,375 Rls. 1,125 $
144 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 3,500 29,573,775 Rls. 1,154 $
145 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 1,643 29,445,750 Rls. 1,150 $
146 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 540 27,559,440 Rls. 1,080 $
147 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 500 22,994,100 Rls. 899 $
148 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 69120014 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي 540 22,379,490 Rls. 812 $
149 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 900 22,047,552 Rls. 864 $
150 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 655 18,842,964 Rls. 707 $
151 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 760 17,425,667 Rls. 647 $
152 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 745 16,254,859 Rls. 615 $
153 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 250 12,469,050 Rls. 450 $
154 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 340 10,800,672 Rls. 408 $
155 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 540 8,267,832 Rls. 324 $
156 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 148 5,699,456 Rls. 224 $
157 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 100 4,124,250 Rls. 150 $
158 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 30 3,316,690 Rls. 130 $
159 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 28 2,327,556 Rls. 84 $
160 12 1393 غرب تهران امارات متحده عربي 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 12,900 1,709,615 Rls. 64 $
مجموع کل
4,199,154,208 ريال
مجموع کل
156,964 دلار