آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 مشهد تاجيکستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 74,963 4,509,792,378 Rls. 169,250 $
102 12 1393 مشهد تاجيکستان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 130,443 4,470,810,519 Rls. 171,819 $
103 12 1393 مشهد تاجيکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 20,813 4,300,643,130 Rls. 162,161 $
104 12 1393 مشهد تاجيکستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 41,719 4,247,168,112 Rls. 158,234 $
105 12 1393 مشهد تاجيکستان 04072090 ساير تخم هاي تازه پرندگان باستثناي تخم خوراکي غير مذکور 117,450 4,178,617,185 Rls. 152,684 $
106 12 1393 مشهد تاجيکستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 64,546 4,062,965,586 Rls. 155,207 $
107 12 1393 مشهد تاجيکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 38,098 3,996,424,716 Rls. 152,389 $
108 12 1393 مشهد تاجيکستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 16,015 3,915,490,429 Rls. 145,769 $
109 12 1393 مشهد تاجيکستان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 51,089 3,868,822,389 Rls. 150,894 $
110 12 1393 مشهد تاجيکستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 53,990 3,833,065,290 Rls. 149,922 $
111 12 1393 مشهد تاجيکستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 19,665 3,764,588,940 Rls. 137,655 $
112 12 1393 مشهد تاجيکستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 48,720 3,760,986,198 Rls. 146,160 $
113 12 1393 مشهد تاجيکستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 312,353 3,757,210,180 Rls. 143,260 $
114 12 1393 مشهد تاجيکستان 28352500 هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيك) 183,652 3,662,126,022 Rls. 137,739 $
115 12 1393 مشهد تاجيکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 46,903 3,596,785,503 Rls. 140,709 $
116 12 1393 مشهد تاجيکستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 48,878 3,525,398,493 Rls. 127,083 $
117 12 1393 مشهد تاجيکستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 110,359 3,512,770,183 Rls. 130,208 $
118 12 1393 مشهد تاجيکستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 21,959 3,473,101,242 Rls. 129,561 $
119 12 1393 مشهد تاجيکستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 101,879 3,426,795,918 Rls. 132,442 $
120 12 1393 مشهد تاجيکستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 42,268 3,285,044,541 Rls. 128,148 $
121 12 1393 مشهد تاجيکستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 84,366 3,190,187,908 Rls. 118,405 $
122 12 1393 مشهد تاجيکستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 139,946 3,105,130,020 Rls. 118,954 $
123 12 1393 مشهد تاجيکستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14,499 3,077,813,648 Rls. 115,994 $
124 12 1393 مشهد تاجيکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 57,617 3,025,746,722 Rls. 114,386 $
125 12 1393 مشهد تاجيکستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 30,735 2,988,555,464 Rls. 112,208 $
126 12 1393 مشهد تاجيکستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 25,000 2,755,800,000 Rls. 100,000 $
127 12 1393 مشهد تاجيکستان 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 10,254 2,735,254,500 Rls. 102,540 $
128 12 1393 مشهد تاجيکستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 20,363 2,691,682,784 Rls. 99,188 $
129 12 1393 مشهد تاجيکستان 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 286,356 2,690,347,371 Rls. 100,105 $
130 12 1393 مشهد تاجيکستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 124,321 2,687,069,520 Rls. 99,457 $
131 12 1393 مشهد تاجيکستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 36,614 2,659,028,878 Rls. 99,285 $
132 12 1393 مشهد تاجيکستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 29,200 2,648,657,880 Rls. 102,520 $
133 12 1393 مشهد تاجيکستان 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 230,750 2,647,498,540 Rls. 102,520 $
134 12 1393 مشهد تاجيکستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 25,282 2,596,738,112 Rls. 101,128 $
135 12 1393 مشهد تاجيکستان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 32,570 2,559,428,796 Rls. 97,710 $
136 12 1393 مشهد تاجيکستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 23,865 2,511,563,296 Rls. 94,930 $
137 12 1393 مشهد تاجيکستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 158,604 2,509,257,322 Rls. 94,668 $
138 12 1393 مشهد تاجيکستان 32049010 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 31,875 2,485,298,325 Rls. 95,625 $
139 12 1393 مشهد تاجيکستان 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 36,509 2,469,423,015 Rls. 96,443 $
140 12 1393 مشهد تاجيکستان 54024990 نخ ها، يک لا، بدون تا، ياباتابي کمتراز50 دور در متر غير از نخ دوخت از ساير مواد سنتتيک همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 45,492 2,463,209,832 Rls. 90,984 $
141 12 1393 مشهد تاجيکستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 61,179 2,456,759,744 Rls. 91,475 $
142 12 1393 مشهد تاجيکستان 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,249 2,400,084,675 Rls. 93,735 $
143 12 1393 مشهد تاجيکستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,598 2,350,916,100 Rls. 91,176 $
144 12 1393 مشهد تاجيکستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 27,460 2,248,270,064 Rls. 85,975 $
145 12 1393 مشهد تاجيکستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 123,939 2,248,263,605 Rls. 86,752 $
146 12 1393 مشهد تاجيکستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 44,480 2,244,194,865 Rls. 87,270 $
147 12 1393 مشهد تاجيکستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 29,677 2,195,373,232 Rls. 81,693 $
148 12 1393 مشهد تاجيکستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 40,104 2,108,481,951 Rls. 78,198 $
149 12 1393 مشهد تاجيکستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 26,190 2,091,604,065 Rls. 78,570 $
150 12 1393 مشهد تاجيکستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 19,400 2,085,888,000 Rls. 77,600 $
151 12 1393 مشهد تاجيکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 75,000 2,050,872,100 Rls. 79,500 $
152 12 1393 مشهد تاجيکستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 25,999 2,034,556,191 Rls. 77,997 $
153 12 1393 مشهد تاجيکستان 84323090 - - - دستگاه بذر پاش ،کاشت ونشا باستثناي ماشين هاي كاشت مستقيم و نشاءكارغير مذكور 18,954 2,015,033,904 Rls. 73,816 $
154 12 1393 مشهد تاجيکستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 48,755 2,009,931,592 Rls. 77,117 $
155 12 1393 مشهد تاجيکستان 28365000 کربنات کلسيم 920,790 1,969,212,327 Rls. 73,676 $
156 12 1393 مشهد تاجيکستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 9,049 1,931,635,736 Rls. 72,392 $
157 12 1393 مشهد تاجيکستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 24,083 1,893,692,028 Rls. 72,562 $
158 12 1393 مشهد تاجيکستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 17,250 1,845,149,040 Rls. 72,240 $
159 12 1393 مشهد تاجيکستان 20095000 آب گوجه فرنگي,تخميرنشده , که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 146,848 1,843,464,578 Rls. 69,182 $
160 12 1393 مشهد تاجيکستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 4,874 1,835,024,520 Rls. 68,730 $
161 12 1393 مشهد تاجيکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 79,896 1,826,408,617 Rls. 69,234 $
162 12 1393 مشهد تاجيکستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 44,609 1,820,134,889 Rls. 68,914 $
163 12 1393 مشهد تاجيکستان 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 19,345 1,749,548,880 Rls. 67,707 $
164 12 1393 مشهد تاجيکستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 22,363 1,746,707,679 Rls. 67,089 $
165 12 1393 مشهد تاجيکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 8,328 1,720,911,059 Rls. 62,126 $
166 12 1393 مشهد تاجيکستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 16,380 1,693,036,800 Rls. 65,520 $
167 12 1393 مشهد تاجيکستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 13,068 1,673,553,420 Rls. 65,340 $
168 12 1393 مشهد تاجيکستان 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 140,465 1,655,323,361 Rls. 63,209 $
169 12 1393 مشهد تاجيکستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,518 1,654,087,576 Rls. 63,208 $
170 12 1393 مشهد تاجيکستان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 34,040 1,618,438,608 Rls. 61,272 $
171 12 1393 مشهد تاجيکستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,324 1,615,823,106 Rls. 60,756 $
172 12 1393 مشهد تاجيکستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 23,063 1,612,722,108 Rls. 59,865 $
173 12 1393 مشهد تاجيکستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 49,522 1,555,298,054 Rls. 60,074 $
174 12 1393 مشهد تاجيکستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 11,946 1,539,606,000 Rls. 59,730 $
175 12 1393 مشهد تاجيکستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 15,149 1,503,366,694 Rls. 58,754 $
176 12 1393 مشهد تاجيکستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 21,895 1,442,884,041 Rls. 56,553 $
177 12 1393 مشهد تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 59,993 1,428,307,234 Rls. 53,416 $
178 12 1393 مشهد تاجيکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 18,671 1,416,508,990 Rls. 54,237 $
179 12 1393 مشهد تاجيکستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 13,671 1,377,974,106 Rls. 53,490 $
180 12 1393 مشهد تاجيکستان 08109010 انار تازه 62,280 1,371,609,024 Rls. 51,069 $
181 12 1393 مشهد تاجيکستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 185,778 1,329,978,160 Rls. 50,160 $
182 12 1393 مشهد تاجيکستان 08105000 کيوي, تازه 62,229 1,328,354,125 Rls. 50,402 $
183 12 1393 مشهد تاجيکستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 35,833 1,302,683,022 Rls. 47,704 $
184 12 1393 مشهد تاجيکستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 23,749 1,279,263,634 Rls. 47,498 $
185 12 1393 مشهد تاجيکستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 10,455 1,249,032,352 Rls. 46,807 $
186 12 1393 مشهد تاجيکستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 18,429 1,245,837,915 Rls. 47,915 $
187 12 1393 مشهد تاجيکستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 69,300 1,235,810,062 Rls. 47,749 $
188 12 1393 مشهد تاجيکستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 6,220 1,201,214,256 Rls. 45,396 $
189 12 1393 مشهد تاجيکستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 7,630 1,193,532,390 Rls. 42,750 $
190 12 1393 مشهد تاجيکستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 21,495 1,172,036,370 Rls. 42,990 $
191 12 1393 مشهد تاجيکستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 4,800 1,147,552,272 Rls. 43,200 $
192 12 1393 مشهد تاجيکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 8,236 1,138,067,434 Rls. 43,936 $
193 12 1393 مشهد تاجيکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 23,610 1,123,486,632 Rls. 42,102 $
194 12 1393 مشهد تاجيکستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 5,028 1,115,799,424 Rls. 40,576 $
195 12 1393 مشهد تاجيکستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,890 1,094,668,633 Rls. 40,790 $
196 12 1393 مشهد تاجيکستان 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 6,782 1,032,834,207 Rls. 39,193 $
197 12 1393 مشهد تاجيکستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 65,980 1,031,591,029 Rls. 39,384 $
198 12 1393 مشهد تاجيکستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 23,888 997,692,158 Rls. 37,264 $
199 12 1393 مشهد تاجيکستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 7,299 970,525,216 Rls. 37,286 $
200 12 1393 مشهد تاجيکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 31,200 958,031,880 Rls. 35,880 $
مجموع کل
228,674,948,621 ريال
مجموع کل
8,658,544 دلار