آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1393 مشهد تاجيکستان 07031000 پيازوموسير 108,281 949,190,487 Rls. 34,649 $
202 12 1393 مشهد تاجيکستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 27,051 938,774,796 Rls. 34,327 $
203 12 1393 مشهد تاجيکستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 17,020 926,254,336 Rls. 34,416 $
204 12 1393 مشهد تاجيکستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 12,005 918,418,515 Rls. 36,015 $
205 12 1393 مشهد تاجيکستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 23,650 914,175,328 Rls. 32,992 $
206 12 1393 مشهد تاجيکستان 58063990 --- ساير پارچه هاي تار وپود باف از ساير مواد نسجي بجز نواربافي ابريشمي دستباف 6,398 901,295,857 Rls. 35,189 $
207 12 1393 مشهد تاجيکستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 21,573 890,469,890 Rls. 33,482 $
208 12 1393 مشهد تاجيکستان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 62,984 875,120,670 Rls. 33,380 $
209 12 1393 مشهد تاجيکستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 8,498 868,818,492 Rls. 32,772 $
210 12 1393 مشهد تاجيکستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 14,870 854,027,508 Rls. 32,381 $
211 12 1393 مشهد تاجيکستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 15,611 843,755,416 Rls. 31,308 $
212 12 1393 مشهد تاجيکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 34,771 843,107,634 Rls. 31,361 $
213 12 1393 مشهد تاجيکستان 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 7,838 840,735,232 Rls. 31,352 $
214 12 1393 مشهد تاجيکستان 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 9,870 817,568,000 Rls. 32,000 $
215 12 1393 مشهد تاجيکستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 10,396 814,193,072 Rls. 30,926 $
216 12 1393 مشهد تاجيکستان 85366100 سرپيچ لامپ 9,872 811,635,727 Rls. 30,789 $
217 12 1393 مشهد تاجيکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,578 811,334,755 Rls. 31,733 $
218 12 1393 مشهد تاجيکستان 08081000 سيب , تازه 62,340 800,174,190 Rls. 30,250 $
219 12 1393 مشهد تاجيکستان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 10,220 798,013,125 Rls. 30,660 $
220 12 1393 مشهد تاجيکستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 4,640 797,428,830 Rls. 30,191 $
221 12 1393 مشهد تاجيکستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 20,000 790,531,000 Rls. 31,000 $
222 12 1393 مشهد تاجيکستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 13,920 786,678,300 Rls. 28,989 $
223 12 1393 مشهد تاجيکستان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 19,460 775,023,690 Rls. 29,190 $
224 12 1393 مشهد تاجيکستان 61082900 شورت وتنکه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,250 750,708,000 Rls. 27,000 $
225 12 1393 مشهد تاجيکستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 9,236 708,079,644 Rls. 27,708 $
226 12 1393 مشهد تاجيکستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,355 705,997,033 Rls. 27,133 $
227 12 1393 مشهد تاجيکستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 58,170 705,554,304 Rls. 25,376 $
228 12 1393 مشهد تاجيکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 15,097 691,624,465 Rls. 26,315 $
229 12 1393 مشهد تاجيکستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 61,572 687,527,400 Rls. 25,935 $
230 12 1393 مشهد تاجيکستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 8,421 686,440,170 Rls. 25,623 $
231 12 1393 مشهد تاجيکستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 30,075 638,231,842 Rls. 24,060 $
232 12 1393 مشهد تاجيکستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 13,770 634,645,530 Rls. 24,786 $
233 12 1393 مشهد تاجيکستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 17,260 624,910,987 Rls. 23,120 $
234 12 1393 مشهد تاجيکستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 25,920 622,880,928 Rls. 23,328 $
235 12 1393 مشهد تاجيکستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 3,170 615,517,946 Rls. 24,030 $
236 12 1393 مشهد تاجيکستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 4,520 611,849,800 Rls. 22,600 $
237 12 1393 مشهد تاجيکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,126 603,638,463 Rls. 22,151 $
238 12 1393 مشهد تاجيکستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 24,000 599,344,200 Rls. 23,400 $
239 12 1393 مشهد تاجيکستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 13,061 598,157,159 Rls. 22,046 $
240 12 1393 مشهد تاجيکستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 10,734 594,753,807 Rls. 22,309 $
241 12 1393 مشهد تاجيکستان 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 7,271 583,585,203 Rls. 21,813 $
242 12 1393 مشهد تاجيکستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 71,300 569,523,780 Rls. 20,780 $
243 12 1393 مشهد تاجيکستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 11,450 553,756,860 Rls. 20,610 $
244 12 1393 مشهد تاجيکستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 9,033 544,499,010 Rls. 20,268 $
245 12 1393 مشهد تاجيکستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 54,936 537,304,320 Rls. 20,160 $
246 12 1393 مشهد تاجيکستان 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 535,531,013 Rls. 19,781 $
247 12 1393 مشهد تاجيکستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 2,196 532,237,878 Rls. 19,764 $
248 12 1393 مشهد تاجيکستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,876 525,006,412 Rls. 20,095 $
249 12 1393 مشهد تاجيکستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 6,394 517,337,922 Rls. 19,182 $
250 12 1393 مشهد تاجيکستان 01051140 جوجه اجداد تخم گذار 1,920 512,140,800 Rls. 19,200 $
251 12 1393 مشهد تاجيکستان 54075100 پارچه هاي تاروپودباف, سفيدشده يانشده, دا را ي 85% يابيشتررشته هاي پلي استرتکستوره. 3,368 506,099,687 Rls. 18,948 $
252 12 1393 مشهد تاجيکستان 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 32,760 503,291,880 Rls. 19,656 $
253 12 1393 مشهد تاجيکستان 21069020 ا مولسيفاير 9,334 499,545,236 Rls. 18,668 $
254 12 1393 مشهد تاجيکستان 34012030 صابون چيپس 30,000 486,504,000 Rls. 17,400 $
255 12 1393 مشهد تاجيکستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 3,141 477,513,717 Rls. 18,471 $
256 12 1393 مشهد تاجيکستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,032 472,961,275 Rls. 18,229 $
257 12 1393 مشهد تاجيکستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 22,750 452,635,190 Rls. 16,994 $
258 12 1393 مشهد تاجيکستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 9,073 452,515,679 Rls. 16,331 $
259 12 1393 مشهد تاجيکستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 5,715 446,186,460 Rls. 17,145 $
260 12 1393 مشهد تاجيکستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 57,182 436,934,227 Rls. 16,708 $
261 12 1393 مشهد تاجيکستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 5,063 409,969,949 Rls. 15,434 $
262 12 1393 مشهد تاجيکستان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 2,238 407,401,560 Rls. 14,952 $
263 12 1393 مشهد تاجيکستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 2,793 391,720,861 Rls. 15,361 $
264 12 1393 مشهد تاجيکستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 72,600 389,842,200 Rls. 14,520 $
265 12 1393 مشهد تاجيکستان 76061110 ورق کامپوزيتي 4,340 388,654,000 Rls. 15,190 $
266 12 1393 مشهد تاجيکستان 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 14,625 384,365,520 Rls. 14,040 $
267 12 1393 مشهد تاجيکستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 4,800 383,544,000 Rls. 14,400 $
268 12 1393 مشهد تاجيکستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 1,836 382,861,080 Rls. 13,770 $
269 12 1393 مشهد تاجيکستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 7,955 368,129,466 Rls. 14,319 $
270 12 1393 مشهد تاجيکستان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 20,448 367,987,230 Rls. 14,313 $
271 12 1393 مشهد تاجيکستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,547 362,178,037 Rls. 13,402 $
272 12 1393 مشهد تاجيکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,200 351,984,576 Rls. 13,760 $
273 12 1393 مشهد تاجيکستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 1,746 334,486,845 Rls. 13,095 $
274 12 1393 مشهد تاجيکستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,029 332,981,352 Rls. 12,174 $
275 12 1393 مشهد تاجيکستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 1,887 331,373,520 Rls. 12,240 $
276 12 1393 مشهد تاجيکستان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,070 331,319,868 Rls. 12,840 $
277 12 1393 مشهد تاجيکستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 3,112 329,494,016 Rls. 12,448 $
278 12 1393 مشهد تاجيکستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 3,625 326,970,233 Rls. 11,867 $
279 12 1393 مشهد تاجيکستان 33051000 شامپوها 4,859 314,629,425 Rls. 12,146 $
280 12 1393 مشهد تاجيکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 5,547 300,843,692 Rls. 11,410 $
281 12 1393 مشهد تاجيکستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 7,285 300,744,535 Rls. 11,279 $
282 12 1393 مشهد تاجيکستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,413 297,195,608 Rls. 10,842 $
283 12 1393 مشهد تاجيکستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 7,080 292,690,167 Rls. 10,563 $
284 12 1393 مشهد تاجيکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,951 288,675,954 Rls. 11,068 $
285 12 1393 مشهد تاجيکستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,785 276,830,590 Rls. 10,810 $
286 12 1393 مشهد تاجيکستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,181 271,740,140 Rls. 10,628 $
287 12 1393 مشهد تاجيکستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 3,014 270,990,827 Rls. 10,549 $
288 12 1393 مشهد تاجيکستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 2,500 266,740,000 Rls. 10,000 $
289 12 1393 مشهد تاجيکستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,199 265,784,728 Rls. 9,592 $
290 12 1393 مشهد تاجيکستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,923 262,644,291 Rls. 10,269 $
291 12 1393 مشهد تاجيکستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 6,075 252,107,154 Rls. 9,477 $
292 12 1393 مشهد تاجيکستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 2,940 249,816,934 Rls. 9,406 $
293 12 1393 مشهد تاجيکستان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,300 249,748,200 Rls. 9,360 $
294 12 1393 مشهد تاجيکستان 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 13,000 248,634,750 Rls. 9,750 $
295 12 1393 مشهد تاجيکستان 08071100 هندوا نه , تازه 43,642 240,906,624 Rls. 9,069 $
296 12 1393 مشهد تاجيکستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 11,468 238,786,314 Rls. 9,174 $
297 12 1393 مشهد تاجيکستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,787 238,508,495 Rls. 8,978 $
298 12 1393 مشهد تاجيکستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 2,155 236,981,701 Rls. 8,589 $
299 12 1393 مشهد تاجيکستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 1,454 236,353,440 Rls. 8,724 $
300 12 1393 مشهد تاجيکستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 4,975 233,809,025 Rls. 8,458 $
مجموع کل
53,202,123,984 ريال
مجموع کل
2,004,741 دلار