آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 24,772,403 306,219,001,848 Rls. 11,197,126 $
2 12 1393 بندر امام خميني ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 34,290,179 285,350,166,821 Rls. 10,904,963 $
3 12 1393 بندر امام خميني ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 4,788,138 170,640,577,691 Rls. 6,138,394 $
مجموع کل
762,209,746,360 ريال
مجموع کل
28,240,483 دلار