آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 تبريز ترکيه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 27,545 738,207,260 Rls. 27,545 $
102 12 1393 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 21,250 735,176,541 Rls. 27,833 $
103 12 1393 تبريز ترکيه 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 17,089 723,658,923 Rls. 27,342 $
104 12 1393 تبريز ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,000 713,986,560 Rls. 25,536 $
105 12 1393 تبريز ترکيه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,675 673,442,080 Rls. 26,062 $
106 12 1393 تبريز ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 5,910 645,956,680 Rls. 23,640 $
107 12 1393 تبريز ترکيه 28301000 سولفور سديم 79,475 643,666,695 Rls. 23,843 $
108 12 1393 تبريز ترکيه 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 7,460 622,253,520 Rls. 22,380 $
109 12 1393 تبريز ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 24,925 615,633,720 Rls. 22,432 $
110 12 1393 تبريز ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 23,650 603,098,650 Rls. 23,650 $
111 12 1393 تبريز ترکيه 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 7,250 579,137,250 Rls. 21,750 $
112 12 1393 تبريز ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 113,210 576,103,048 Rls. 22,642 $
113 12 1393 تبريز ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 22,514 555,611,460 Rls. 20,263 $
114 12 1393 تبريز ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 419,060 542,862,530 Rls. 20,115 $
115 12 1393 تبريز ترکيه 13019030 سقز 1,000 539,480,000 Rls. 20,000 $
116 12 1393 تبريز ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 23,438 538,930,606 Rls. 21,094 $
117 12 1393 تبريز ترکيه 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 2,451 523,553,208 Rls. 19,608 $
118 12 1393 تبريز ترکيه 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 47,511 514,561,785 Rls. 18,783 $
119 12 1393 تبريز ترکيه 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,690 510,434,216 Rls. 18,952 $
120 12 1393 تبريز ترکيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 6,310 501,650,070 Rls. 18,930 $
121 12 1393 تبريز ترکيه 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 9,205 490,203,070 Rls. 18,410 $
122 12 1393 تبريز ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,350 482,666,030 Rls. 18,095 $
123 12 1393 تبريز ترکيه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,074 468,133,155 Rls. 18,333 $
124 12 1393 تبريز ترکيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 17,970 456,307,200 Rls. 16,320 $
125 12 1393 تبريز ترکيه 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 19,570 426,800,000 Rls. 16,000 $
126 12 1393 تبريز ترکيه 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 4,785 383,465,115 Rls. 14,355 $
127 12 1393 تبريز ترکيه 27101920 روغن صنعتي 21,000 382,882,500 Rls. 15,015 $
128 12 1393 تبريز ترکيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,304 365,811,845 Rls. 14,345 $
129 12 1393 تبريز ترکيه 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 8,930 355,491,258 Rls. 13,931 $
130 12 1393 تبريز ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 6,800 323,307,360 Rls. 12,240 $
131 12 1393 تبريز ترکيه 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 6,324 314,500,907 Rls. 11,383 $
132 12 1393 تبريز ترکيه 07031000 پيازوموسير 29,300 299,973,400 Rls. 11,720 $
133 12 1393 تبريز ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 6,480 285,271,200 Rls. 10,800 $
134 12 1393 تبريز ترکيه 70032000 ورق هاي شيشه ريختگي ياتخت شده کارنشده مسلح شده باسيم 21,385 273,768,660 Rls. 10,692 $
135 12 1393 تبريز ترکيه 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 24,000 256,070,400 Rls. 9,600 $
136 12 1393 تبريز ترکيه 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 19,128 245,252,053 Rls. 9,181 $
137 12 1393 تبريز ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,017 241,201,039 Rls. 8,767 $
138 12 1393 تبريز ترکيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 2,000 218,784,000 Rls. 8,000 $
139 12 1393 تبريز ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,850 187,677,000 Rls. 6,750 $
140 12 1393 تبريز ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 17,040 182,600,603 Rls. 7,156 $
141 12 1393 تبريز ترکيه 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 2,208 176,377,248 Rls. 6,624 $
142 12 1393 تبريز ترکيه 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 8,352 170,501,069 Rls. 6,682 $
143 12 1393 تبريز ترکيه 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 5,200 165,996,480 Rls. 6,240 $
144 12 1393 تبريز ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,183 141,788,775 Rls. 5,325 $
145 12 1393 تبريز ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,726 135,631,656 Rls. 5,178 $
146 12 1393 تبريز ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,000 123,390,000 Rls. 4,500 $
147 12 1393 تبريز ترکيه 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 4,072 112,669,414 Rls. 4,140 $
148 12 1393 تبريز ترکيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 1,000 109,650,000 Rls. 4,300 $
149 12 1393 تبريز ترکيه 25292200 ا سپات فلوئور حاوي بيش ا ز 97% وزني فلوئورور کلسيم 23,957 91,747,255 Rls. 3,593 $
150 12 1393 تبريز ترکيه 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 22,800 91,621,800 Rls. 3,420 $
151 12 1393 تبريز ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,200 83,412,000 Rls. 3,000 $
152 12 1393 تبريز ترکيه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,555 71,520,122 Rls. 2,686 $
153 12 1393 تبريز ترکيه 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 340 69,403,522 Rls. 2,722 $
154 12 1393 تبريز ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,000 66,530,000 Rls. 2,500 $
155 12 1393 تبريز ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 790 65,895,480 Rls. 2,370 $
156 12 1393 تبريز ترکيه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 340 63,372,260 Rls. 2,380 $
157 12 1393 تبريز ترکيه 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,005 60,203,647 Rls. 2,261 $
158 12 1393 تبريز ترکيه 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 2,022 44,365,560 Rls. 1,618 $
159 12 1393 تبريز ترکيه 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 550 42,470,065 Rls. 1,595 $
160 12 1393 تبريز ترکيه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 40,965,093 Rls. 1,521 $
161 12 1393 تبريز ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 155 35,094,386 Rls. 1,318 $
162 12 1393 تبريز ترکيه 08109020 زرشك تازه 624 34,549,200 Rls. 1,260 $
163 12 1393 تبريز ترکيه 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 22,182,940 Rls. 845 $
164 12 1393 تبريز ترکيه 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 500 17,307,550 Rls. 650 $
165 12 1393 تبريز ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 1,050 16,087,050 Rls. 630 $
166 12 1393 تبريز ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 940 15,017,628 Rls. 564 $
167 12 1393 تبريز ترکيه 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 631 14,272,072 Rls. 536 $
168 12 1393 تبريز ترکيه 07132010 ---لپه 194 8,254,370 Rls. 310 $
169 12 1393 تبريز ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 48,000 6,624,480 Rls. 240 $
170 12 1393 تبريز ترکيه 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 50 6,398,750 Rls. 250 $
171 12 1393 تبريز ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 34 5,469,600 Rls. 200 $
172 12 1393 تبريز ترکيه 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 11 3,839,250 Rls. 150 $
173 12 1393 تبريز ترکيه 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 50 1,963,500 Rls. 77 $
174 12 1393 تبريز ترکيه 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 49 1,837,263 Rls. 69 $
175 12 1393 تبريز ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 17 1,518,195 Rls. 57 $
176 12 1393 تبريز ترکيه 32064910 --- گرانول مستربچ 10 191,513 Rls. 8 $
مجموع کل
20,855,690,790 ريال
مجموع کل
783,310 دلار