آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 15,834,670 70,077,850,106 Rls. 2,652,716 $
2 12 1393 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 4,390,890 19,354,873,515 Rls. 734,637 $
3 12 1393 مراغه ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 298,000 11,564,169,000 Rls. 447,008 $
4 12 1393 مراغه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 81,910 6,456,466,020 Rls. 245,730 $
5 12 1393 مراغه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 17,690 980,344,420 Rls. 35,380 $
6 12 1393 مراغه ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,830 867,244,410 Rls. 32,490 $
7 12 1393 مراغه ترکيه 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 29,050 596,650,816 Rls. 23,240 $
8 12 1393 مراغه ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 3,000 332,508,000 Rls. 12,000 $
9 12 1393 مراغه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,000 83,127,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
110,313,233,287 ريال
مجموع کل
4,186,202 دلار