آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 اصفهان عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 28,030 3,006,596,880 Rls. 112,120 $
102 12 1393 اصفهان عراق 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 10,997 2,915,238,810 Rls. 110,370 $
103 12 1393 اصفهان عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 37,420 2,871,681,900 Rls. 112,260 $
104 12 1393 اصفهان عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,670 2,702,963,060 Rls. 105,620 $
105 12 1393 اصفهان عراق 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 25,501 2,683,711,812 Rls. 96,903 $
106 12 1393 اصفهان عراق 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 18,940 2,634,761,000 Rls. 97,000 $
107 12 1393 اصفهان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,460 2,613,766,920 Rls. 97,854 $
108 12 1393 اصفهان عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 75,607 2,516,617,040 Rls. 98,288 $
109 12 1393 اصفهان عراق 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 6,770 2,487,698,784 Rls. 97,488 $
110 12 1393 اصفهان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 19,323 2,485,220,890 Rls. 91,482 $
111 12 1393 اصفهان عراق 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 90,972 2,429,673,394 Rls. 88,369 $
112 12 1393 اصفهان عراق 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 80,400 2,423,538,282 Rls. 92,928 $
113 12 1393 اصفهان عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 14,719 2,414,123,454 Rls. 94,202 $
114 12 1393 اصفهان عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 17,898 2,403,887,830 Rls. 89,490 $
115 12 1393 اصفهان عراق 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 83,830 2,403,040,560 Rls. 88,022 $
116 12 1393 اصفهان عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 16,140 2,324,428,120 Rls. 90,340 $
117 12 1393 اصفهان عراق 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 25,500 2,304,933,750 Rls. 89,950 $
118 12 1393 اصفهان عراق 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 242,320 2,293,272,408 Rls. 86,025 $
119 12 1393 اصفهان عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 29,380 2,289,017,100 Rls. 88,140 $
120 12 1393 اصفهان عراق 63022200 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 13,320 2,136,974,885 Rls. 79,535 $
121 12 1393 اصفهان عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 80,045 2,102,478,915 Rls. 80,045 $
122 12 1393 اصفهان عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 105,940 2,102,093,060 Rls. 77,150 $
123 12 1393 اصفهان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 42,925 2,039,506,361 Rls. 77,265 $
124 12 1393 اصفهان عراق 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 20,000 2,035,520,000 Rls. 80,000 $
125 12 1393 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 31,808 2,016,633,615 Rls. 75,255 $
126 12 1393 اصفهان عراق 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 11,530 1,966,352,213 Rls. 70,937 $
127 12 1393 اصفهان عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 35,190 1,959,947,675 Rls. 73,225 $
128 12 1393 اصفهان عراق 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2,200 1,900,015,200 Rls. 73,530 $
129 12 1393 اصفهان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,126 1,872,670,447 Rls. 68,123 $
130 12 1393 ذوب آهن اصفهان عراق 25221000 آهک زنده 1,270,100 1,830,997,079 Rls. 67,228 $
131 12 1393 اصفهان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 23,600 1,821,983,640 Rls. 70,800 $
132 12 1393 اصفهان عراق 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 27,160 1,731,698,900 Rls. 67,900 $
133 12 1393 اصفهان عراق 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 27,000 1,724,253,000 Rls. 67,500 $
134 12 1393 اصفهان عراق 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 16,000 1,570,055,200 Rls. 61,600 $
135 12 1393 اصفهان عراق 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 508,100 1,557,925,908 Rls. 60,972 $
136 12 1393 اصفهان عراق 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 13,300 1,466,085,600 Rls. 53,200 $
137 12 1393 اصفهان عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 17,527 1,360,053,835 Rls. 51,949 $
138 12 1393 اصفهان عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 8,327 1,348,455,000 Rls. 49,962 $
139 12 1393 اصفهان عراق 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 25,200 1,344,164,000 Rls. 50,400 $
140 12 1393 اصفهان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 36,915 1,276,640,001 Rls. 48,222 $
141 12 1393 اصفهان عراق 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 9,367 1,258,996,335 Rls. 46,095 $
142 12 1393 اصفهان عراق 08024100 شاه بلوط ها در درون پوسته تازه يا خشك 21,050 1,169,550,000 Rls. 42,100 $
143 12 1393 اصفهان عراق 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 22,000 1,166,484,000 Rls. 44,000 $
144 12 1393 اصفهان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,450 1,164,686,800 Rls. 43,600 $
145 12 1393 اصفهان عراق 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,850 1,151,584,875 Rls. 44,975 $
146 12 1393 اصفهان عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 14,950 1,144,454,250 Rls. 44,850 $
147 12 1393 اصفهان عراق 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 24,040 1,135,976,544 Rls. 43,272 $
148 12 1393 اصفهان عراق 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 68,660 1,132,117,698 Rls. 41,256 $
149 12 1393 اصفهان عراق 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 12,000 1,121,358,000 Rls. 42,000 $
150 12 1393 اصفهان عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,800 1,120,712,000 Rls. 42,000 $
151 12 1393 اصفهان عراق 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 15,854 1,100,005,627 Rls. 42,917 $
152 12 1393 اصفهان عراق 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 21,919 1,097,301,812 Rls. 41,184 $
153 12 1393 اصفهان عراق 25083000 خاک رس نسوز 69,210 1,094,694,570 Rls. 41,526 $
154 12 1393 اصفهان عراق 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 250 1,093,920,000 Rls. 40,000 $
155 12 1393 اصفهان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 46,840 1,078,486,020 Rls. 42,156 $
156 12 1393 اصفهان عراق 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 21,566 1,067,328,405 Rls. 38,819 $
157 12 1393 اصفهان عراق 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 30,440 1,039,146,672 Rls. 38,928 $
158 12 1393 اصفهان عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 8,140 1,038,453,000 Rls. 39,000 $
159 12 1393 اصفهان عراق 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 59,890 1,024,086,659 Rls. 36,832 $
160 12 1393 اصفهان عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 7,597 1,014,746,731 Rls. 37,987 $
161 12 1393 اصفهان عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 18,300 978,793,800 Rls. 36,600 $
162 12 1393 اصفهان عراق 04031010 ماست فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر 11,316 949,186,080 Rls. 33,948 $
163 12 1393 اصفهان عراق 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 23,000 925,044,000 Rls. 34,500 $
164 12 1393 اصفهان عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 4,000 922,068,000 Rls. 36,000 $
165 12 1393 اصفهان عراق 84335320 کمباين ويژه بردا شت سيب زمينيPotato combine harvester 8,897 910,020,748 Rls. 35,588 $
166 12 1393 اصفهان عراق 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 22,620 905,082,750 Rls. 33,930 $
167 12 1393 اصفهان عراق 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 6,000 881,067,000 Rls. 33,000 $
168 12 1393 اصفهان عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 21,860 879,296,640 Rls. 32,790 $
169 12 1393 اصفهان عراق 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 52,750 878,074,750 Rls. 33,555 $
170 12 1393 اصفهان عراق 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 22,150 869,398,575 Rls. 33,225 $
171 12 1393 اصفهان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 50,120 863,961,113 Rls. 32,419 $
172 12 1393 اصفهان عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,970 839,598,630 Rls. 32,910 $
173 12 1393 اصفهان عراق 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 240,850 794,794,995 Rls. 28,900 $
174 12 1393 اصفهان عراق 33051000 شامپوها 11,650 781,019,875 Rls. 29,125 $
175 12 1393 اصفهان عراق 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 21,000 778,582,230 Rls. 28,470 $
176 12 1393 اصفهان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 86,850 669,757,740 Rls. 25,305 $
177 12 1393 اصفهان عراق 85393210 لامپ با بخار جيوه تا 500 وا ت 995 660,904,416 Rls. 24,324 $
178 12 1393 اصفهان عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 28,400 658,796,310 Rls. 25,560 $
179 12 1393 اصفهان عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 4,080 654,668,640 Rls. 24,480 $
180 12 1393 اصفهان عراق 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 60,400 643,912,320 Rls. 24,160 $
181 12 1393 اصفهان عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,850 620,038,875 Rls. 24,225 $
182 12 1393 اصفهان عراق 48044190 ساير کاغذ کرا فت سفيد نشده به وزن بيش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 21,850 594,487,700 Rls. 21,850 $
183 12 1393 اصفهان عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 64,095 590,331,711 Rls. 23,073 $
184 12 1393 اصفهان عراق 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 12,610 582,278,052 Rls. 21,314 $
185 12 1393 اصفهان عراق 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,500 581,680,000 Rls. 21,500 $
186 12 1393 اصفهان عراق 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 102,326 577,233,888 Rls. 20,832 $
187 12 1393 اصفهان عراق 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 20,010 554,457,090 Rls. 20,010 $
188 12 1393 اصفهان عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 3,500 545,377,800 Rls. 19,800 $
189 12 1393 اصفهان عراق 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 13,000 538,765,500 Rls. 19,500 $
190 12 1393 اصفهان عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 53,355 445,411,344 Rls. 17,464 $
191 12 1393 اصفهان عراق 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 3,000 440,269,500 Rls. 16,500 $
192 12 1393 اصفهان عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,650 431,723,628 Rls. 15,666 $
193 12 1393 اصفهان عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 16,000 430,309,120 Rls. 16,960 $
194 12 1393 اصفهان عراق 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 10,300 429,571,800 Rls. 15,450 $
195 12 1393 اصفهان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 417,548,250 Rls. 15,750 $
196 12 1393 اصفهان عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,710 417,396,770 Rls. 16,286 $
197 12 1393 اصفهان عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 1,964 411,850,800 Rls. 14,730 $
198 12 1393 اصفهان عراق 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 591 408,269,400 Rls. 15,400 $
199 12 1393 اصفهان عراق 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 50,950 385,500,998 Rls. 14,246 $
200 12 1393 اصفهان عراق 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 22,000 382,902,000 Rls. 14,300 $
مجموع کل
133,812,199,365 ريال
مجموع کل
5,048,791 دلار