آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1393 اصفهان عراق 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 18,310 380,810,288 Rls. 14,648 $
202 12 1393 اصفهان عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 208,000 372,925,280 Rls. 14,560 $
203 12 1393 اصفهان عراق 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 4,712 362,614,500 Rls. 14,136 $
204 12 1393 اصفهان عراق 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 15,000 359,194,500 Rls. 13,500 $
205 12 1393 اصفهان عراق 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,260 357,000,000 Rls. 14,000 $
206 12 1393 اصفهان عراق 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 2,870 355,569,466 Rls. 13,202 $
207 12 1393 اصفهان عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 7,600 350,139,600 Rls. 13,680 $
208 12 1393 اصفهان عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 800 343,704,192 Rls. 12,896 $
209 12 1393 اصفهان عراق 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 6,360 341,960,748 Rls. 13,428 $
210 12 1393 اصفهان عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,260 336,436,800 Rls. 13,020 $
211 12 1393 اصفهان عراق 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,130 326,120,040 Rls. 12,780 $
212 12 1393 اصفهان عراق 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,800 325,730,880 Rls. 12,240 $
213 12 1393 اصفهان عراق 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 47,000 310,564,100 Rls. 11,660 $
214 12 1393 اصفهان عراق 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 10,709 301,721,140 Rls. 11,780 $
215 12 1393 اصفهان عراق 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 94,620 293,387,360 Rls. 11,354 $
216 12 1393 اصفهان عراق 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,910 292,631,100 Rls. 11,460 $
217 12 1393 اصفهان عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,800 291,099,000 Rls. 11,400 $
218 12 1393 اصفهان عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 88,720 272,867,626 Rls. 10,646 $
219 12 1393 اصفهان عراق 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 2,000 269,740,000 Rls. 10,000 $
220 12 1393 اصفهان عراق 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 13,650 267,697,430 Rls. 10,010 $
221 12 1393 اصفهان عراق 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 450 267,162,570 Rls. 9,990 $
222 12 1393 اصفهان عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 2,950 261,965,900 Rls. 10,325 $
223 12 1393 اصفهان عراق 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 4,000 256,130,000 Rls. 10,000 $
224 12 1393 اصفهان عراق 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 10,000 255,950,000 Rls. 10,000 $
225 12 1393 اصفهان عراق 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,500 255,536,099 Rls. 9,373 $
226 12 1393 اصفهان عراق 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 1,100 250,081,170 Rls. 9,727 $
227 12 1393 اصفهان عراق 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 18,000 245,718,720 Rls. 9,360 $
228 12 1393 اصفهان عراق 30059020 باندهاي متشكل ازفايبرگلاس 572 234,143,325 Rls. 8,775 $
229 12 1393 اصفهان عراق 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 24,070 230,644,507 Rls. 9,028 $
230 12 1393 اصفهان عراق 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 2,250 230,355,000 Rls. 9,000 $
231 12 1393 اصفهان عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,950 199,040,400 Rls. 7,800 $
232 12 1393 اصفهان عراق 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,700 187,640,838 Rls. 7,326 $
233 12 1393 اصفهان عراق 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 64,800 183,690,936 Rls. 7,173 $
234 12 1393 اصفهان عراق 70080090 سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذکوردرجاي ديگر 1,028 182,805,233 Rls. 6,851 $
235 12 1393 اصفهان عراق 84562000 ماشين که بافرآيندا ولترا سونيک (ماوراء صوت )عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 300 178,745,000 Rls. 7,000 $
236 12 1393 اصفهان عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,000 174,046,000 Rls. 6,800 $
237 12 1393 اصفهان عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,500 163,970,100 Rls. 5,950 $
238 12 1393 اصفهان عراق 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 6,256 160,841,760 Rls. 6,256 $
239 12 1393 اصفهان عراق 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 2,000 160,194,000 Rls. 6,000 $
240 12 1393 اصفهان عراق 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,700 150,255,150 Rls. 5,550 $
241 12 1393 اصفهان عراق 48052590 مقوا ي تست لاينر بوزن بيش ا ز150g درهر مترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 20,100 144,086,800 Rls. 5,200 $
242 12 1393 اصفهان عراق 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 18,800 143,504,160 Rls. 5,640 $
243 12 1393 اصفهان عراق 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 6,000 138,834,000 Rls. 5,400 $
244 12 1393 اصفهان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 20,000 133,950,000 Rls. 5,000 $
245 12 1393 اصفهان عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,600 132,619,200 Rls. 4,800 $
246 12 1393 اصفهان عراق 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,161 125,820,000 Rls. 4,500 $
247 12 1393 اصفهان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,600 122,635,200 Rls. 4,800 $
248 12 1393 اصفهان عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 36,340 117,633,614 Rls. 4,361 $
249 12 1393 اصفهان عراق 28271000 کلرورآمونيوم 7,000 109,981,025 Rls. 4,123 $
250 12 1393 اصفهان عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 10,566 107,366,400 Rls. 3,840 $
251 12 1393 اصفهان عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 800 103,659,750 Rls. 4,050 $
252 12 1393 اصفهان عراق 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 900 96,390,000 Rls. 3,780 $
253 12 1393 اصفهان عراق 12072900 پنبه حتي خرد شده 2,000 95,947,200 Rls. 3,600 $
254 12 1393 اصفهان عراق 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 270 94,561,380 Rls. 3,678 $
255 12 1393 اصفهان عراق 85393220 لامپ با بخار سديم تا 500 وا ت 30 87,331,302 Rls. 3,169 $
256 12 1393 اصفهان عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,500 86,550,120 Rls. 3,240 $
257 12 1393 اصفهان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,030 80,795,970 Rls. 3,030 $
258 12 1393 اصفهان عراق 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 1,020 78,815,880 Rls. 2,860 $
259 12 1393 اصفهان عراق 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 76,642,560 Rls. 2,880 $
260 12 1393 اصفهان عراق 64011000 کفش هاي ضدآب که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است بارويه كائوچو ياپلاستيك 19,960 73,898,290 Rls. 2,894 $
261 12 1393 اصفهان عراق 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 790 71,892,765 Rls. 2,765 $
262 12 1393 اصفهان عراق 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 5,000 67,540,170 Rls. 2,627 $
263 12 1393 اصفهان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,702 61,095,159 Rls. 2,297 $
264 12 1393 اصفهان عراق 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 400 44,206,400 Rls. 1,600 $
265 12 1393 اصفهان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,500 43,281,875 Rls. 1,625 $
266 12 1393 اصفهان عراق 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 90 40,114,500 Rls. 1,500 $
267 12 1393 اصفهان عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 300 38,392,500 Rls. 1,500 $
268 12 1393 اصفهان عراق 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,030 38,128,020 Rls. 1,380 $
269 12 1393 اصفهان عراق 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 3,764 37,235,197 Rls. 1,398 $
270 12 1393 اصفهان عراق 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 1,950 35,094,150 Rls. 1,365 $
271 12 1393 اصفهان عراق 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 137 30,469,950 Rls. 1,190 $
272 12 1393 اصفهان عراق 25221000 آهک زنده 21,760 29,455,424 Rls. 1,088 $
273 12 1393 اصفهان عراق 28391920 سيليکات سديم مايع 18,014 27,821,908 Rls. 1,081 $
274 12 1393 اصفهان عراق 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 380 14,542,410 Rls. 570 $
275 12 1393 اصفهان عراق 25202000 ک گچ 20,000 14,368,442 Rls. 560 $
276 12 1393 اصفهان عراق 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 500 13,000,500 Rls. 500 $
277 12 1393 اصفهان عراق 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 20,190 12,610,485 Rls. 485 $
278 12 1393 اصفهان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 200 9,982,050 Rls. 390 $
279 12 1393 اصفهان عراق 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 100 8,141,400 Rls. 300 $
280 12 1393 اصفهان عراق 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,000 921,780 Rls. 36 $
مجموع کل
13,530,148,694 ريال
مجموع کل
517,787 دلار