آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 باشماق عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 312,977 15,195,082,960 Rls. 563,477 $
102 12 1393 باشماق عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 149,197 14,779,508,087 Rls. 555,228 $
103 12 1393 باشماق عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 637,529 14,582,787,072 Rls. 549,567 $
104 12 1393 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 909,369 14,558,291,043 Rls. 549,541 $
105 12 1393 باشماق عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 132,996 14,175,505,837 Rls. 538,145 $
106 12 1393 باشماق عراق 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 162,439 13,897,148,867 Rls. 523,440 $
107 12 1393 باشماق عراق 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 20,551 13,797,320,370 Rls. 504,468 $
108 12 1393 باشماق عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 1,925,858 13,474,478,505 Rls. 507,422 $
109 12 1393 باشماق عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 742,281 12,993,278,293 Rls. 498,913 $
110 12 1393 باشماق عراق 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 759,063 12,797,761,830 Rls. 469,871 $
111 12 1393 باشماق عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 341,418 12,681,614,226 Rls. 474,882 $
112 12 1393 باشماق عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 95,983 12,503,177,588 Rls. 475,767 $
113 12 1393 باشماق عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 176,307 12,469,503,581 Rls. 465,217 $
114 12 1393 باشماق عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 189,815 12,214,531,599 Rls. 458,652 $
115 12 1393 باشماق عراق 63062200 چادراز الياف سنتتيک. 82,150 12,022,221,364 Rls. 448,332 $
116 12 1393 باشماق عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 37,188 11,972,728,978 Rls. 448,238 $
117 12 1393 باشماق عراق 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 41,943 11,972,330,183 Rls. 461,972 $
118 12 1393 باشماق عراق 94014000 نشيمنهاغيرا زنشيمن هابرا ي باغ ياتجهيزا ت ا ردوزني(camping),قابل تبديل به تختخوا ب 126,570 11,901,621,821 Rls. 437,988 $
119 12 1393 باشماق عراق 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 125,515 11,682,892,290 Rls. 435,280 $
120 12 1393 باشماق عراق 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 106,960 11,656,555,731 Rls. 446,498 $
121 12 1393 باشماق عراق 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 138,161 11,515,429,522 Rls. 446,035 $
122 12 1393 باشماق عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 126,083 11,433,207,861 Rls. 423,412 $
123 12 1393 باشماق عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 104,191 11,422,648,083 Rls. 430,056 $
124 12 1393 باشماق عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 524,960 11,420,126,688 Rls. 420,620 $
125 12 1393 باشماق عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 122,870 10,973,879,615 Rls. 405,252 $
126 12 1393 باشماق عراق 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 107,129 10,714,151,082 Rls. 399,643 $
127 12 1393 باشماق عراق 59080000 فتيلهکهاي نسجي، تار و پودباف، گيسکباف يا كشکباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچهکهاي كشباف لولهکاي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،کحتي آغشته 45,686 10,255,315,891 Rls. 383,762 $
128 12 1393 باشماق عراق 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 472,020 10,251,345,927 Rls. 373,336 $
129 12 1393 باشماق عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 155,435 10,247,646,120 Rls. 388,592 $
130 12 1393 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 77,020 10,072,888,801 Rls. 362,155 $
131 12 1393 باشماق عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 83,260 9,695,975,222 Rls. 363,985 $
132 12 1393 باشماق عراق 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 136,393 9,577,431,921 Rls. 360,004 $
133 12 1393 باشماق عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 163,470 9,544,904,364 Rls. 361,370 $
134 12 1393 باشماق عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 93,608 9,304,205,952 Rls. 341,137 $
135 12 1393 باشماق عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 79,637 9,264,372,283 Rls. 351,968 $
136 12 1393 باشماق عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 152,320 9,187,772,510 Rls. 349,830 $
137 12 1393 باشماق عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 121,190 9,143,808,967 Rls. 342,674 $
138 12 1393 باشماق عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 104,880 9,143,567,876 Rls. 344,737 $
139 12 1393 باشماق عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 179,449 8,804,841,704 Rls. 343,958 $
140 12 1393 باشماق عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 71,920 8,309,846,020 Rls. 321,543 $
141 12 1393 باشماق عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 105,643 8,301,663,000 Rls. 318,078 $
142 12 1393 باشماق عراق 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 37,685 8,215,919,149 Rls. 322,008 $
143 12 1393 باشماق عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 114,985 8,068,864,003 Rls. 304,790 $
144 12 1393 باشماق عراق 48202000 دفترچه مشق 192,284 8,068,857,083 Rls. 304,750 $
145 12 1393 باشماق عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 178,693 7,934,628,214 Rls. 306,660 $
146 12 1393 باشماق عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 96,525 7,876,501,820 Rls. 308,241 $
147 12 1393 باشماق عراق 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 100,657 7,875,459,884 Rls. 305,363 $
148 12 1393 باشماق عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 385,352 7,664,126,251 Rls. 290,142 $
149 12 1393 باشماق عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 146,586 7,585,328,863 Rls. 286,776 $
150 12 1393 باشماق عراق 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 23,995 7,565,781,079 Rls. 285,261 $
151 12 1393 باشماق عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 96,126 7,376,464,722 Rls. 288,154 $
152 12 1393 باشماق عراق 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 60,130 7,351,361,480 Rls. 270,360 $
153 12 1393 باشماق عراق 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 182,610 7,294,859,805 Rls. 274,021 $
154 12 1393 باشماق عراق 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 855,044 7,139,580,100 Rls. 277,648 $
155 12 1393 باشماق عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 67,580 7,041,696,820 Rls. 265,372 $
156 12 1393 باشماق عراق 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 128,543 7,034,575,409 Rls. 263,622 $
157 12 1393 باشماق عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 217,980 7,004,135,430 Rls. 265,498 $
158 12 1393 باشماق عراق 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 142,755 6,745,414,017 Rls. 263,234 $
159 12 1393 باشماق عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 23,760 6,606,456,170 Rls. 252,170 $
160 12 1393 باشماق عراق 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 10,003 6,376,709,350 Rls. 249,335 $
161 12 1393 باشماق عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 116,680 6,285,838,854 Rls. 228,848 $
162 12 1393 باشماق عراق 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 81,969 6,222,332,748 Rls. 234,711 $
163 12 1393 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 268,994 6,221,357,412 Rls. 226,236 $
164 12 1393 باشماق عراق 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 70,662 6,170,419,338 Rls. 233,838 $
165 12 1393 باشماق عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 20,770 6,064,814,060 Rls. 226,700 $
166 12 1393 باشماق عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 114,500 5,971,011,153 Rls. 233,681 $
167 12 1393 باشماق عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 27,767 5,924,450,888 Rls. 229,240 $
168 12 1393 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 78,489 5,833,340,432 Rls. 225,172 $
169 12 1393 باشماق عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 61,900 5,802,224,980 Rls. 223,120 $
170 12 1393 باشماق عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 36,877 5,604,996,608 Rls. 216,613 $
171 12 1393 باشماق عراق 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 497,477 5,579,208,417 Rls. 208,560 $
172 12 1393 باشماق عراق 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 100,023 5,420,616,530 Rls. 205,928 $
173 12 1393 باشماق عراق 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 122,250 5,344,518,778 Rls. 197,079 $
174 12 1393 باشماق عراق 25083000 خاک رس نسوز 316,266 5,131,145,011 Rls. 189,875 $
175 12 1393 باشماق عراق 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 95,940 5,101,979,873 Rls. 196,015 $
176 12 1393 باشماق عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 85,065 4,986,572,760 Rls. 187,063 $
177 12 1393 باشماق عراق 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 315,080 4,972,281,170 Rls. 190,366 $
178 12 1393 باشماق عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 61,160 4,839,237,261 Rls. 186,497 $
179 12 1393 باشماق عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 1,341,938 4,822,951,875 Rls. 188,769 $
180 12 1393 باشماق عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 136,055 4,812,743,341 Rls. 179,244 $
181 12 1393 باشماق عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 92,281 4,791,335,996 Rls. 178,190 $
182 12 1393 باشماق عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 80,200 4,772,957,360 Rls. 186,047 $
183 12 1393 باشماق عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 180,577 4,647,040,137 Rls. 174,403 $
184 12 1393 باشماق عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 86,410 4,634,652,640 Rls. 172,820 $
185 12 1393 باشماق عراق 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 57,390 4,586,494,323 Rls. 172,202 $
186 12 1393 باشماق عراق 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 38,860 4,586,176,663 Rls. 171,389 $
187 12 1393 باشماق عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 88,826 4,537,847,540 Rls. 176,122 $
188 12 1393 باشماق عراق 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 42,011 4,498,322,365 Rls. 173,065 $
189 12 1393 باشماق عراق 54077100 پارچه هاي تاروپودباف سفيدشده يانشده, باحدا قل 85%رشته هاي سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,288 4,423,550,508 Rls. 169,728 $
190 12 1393 باشماق عراق 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 24,170 4,418,478,300 Rls. 160,549 $
191 12 1393 باشماق عراق 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 79,350 4,391,271,312 Rls. 163,355 $
192 12 1393 باشماق عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 90,687 4,289,885,672 Rls. 163,863 $
193 12 1393 باشماق عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 6,447 4,277,113,350 Rls. 156,150 $
194 12 1393 باشماق عراق 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 105,774 4,267,137,480 Rls. 160,443 $
195 12 1393 باشماق عراق 87162000 تريلرهاونيمه تريلرهاي بارگيري ياتخليه خودکار برا ي مصارف کشاورزي 41,160 4,256,503,360 Rls. 164,640 $
196 12 1393 باشماق عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 53,079 4,217,502,381 Rls. 159,237 $
197 12 1393 باشماق عراق 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 53,261 4,196,492,694 Rls. 159,139 $
198 12 1393 باشماق عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 69,792 4,159,865,402 Rls. 153,542 $
199 12 1393 باشماق عراق 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 68,150 4,093,976,172 Rls. 149,930 $
200 12 1393 باشماق عراق 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 49,127 4,092,235,200 Rls. 160,281 $
مجموع کل
809,990,969,627 ريال
مجموع کل
30,561,101 دلار