آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1393 باشماق عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 1,271 4,090,717,538 Rls. 147,883 $
202 12 1393 باشماق عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 15,363 4,041,667,435 Rls. 150,875 $
203 12 1393 باشماق عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 81,941 4,036,921,685 Rls. 155,765 $
204 12 1393 باشماق عراق 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 486,990 3,960,948,090 Rls. 153,773 $
205 12 1393 باشماق عراق 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 134,991 3,902,644,670 Rls. 143,993 $
206 12 1393 باشماق عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 79,021 3,888,944,412 Rls. 142,238 $
207 12 1393 باشماق عراق 85446020 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا ز 132کيلووا ت 15,840 3,832,012,800 Rls. 142,900 $
208 12 1393 باشماق عراق 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 47,897 3,652,403,768 Rls. 139,529 $
209 12 1393 باشماق عراق 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 84,110 3,613,443,931 Rls. 134,018 $
210 12 1393 باشماق عراق 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 16,851 3,592,555,443 Rls. 136,592 $
211 12 1393 باشماق عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 46,895 3,589,544,523 Rls. 140,691 $
212 12 1393 باشماق عراق 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 45,562 3,576,184,857 Rls. 136,686 $
213 12 1393 باشماق عراق 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 57,220 3,530,604,234 Rls. 131,901 $
214 12 1393 باشماق عراق 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 24,468 3,518,797,800 Rls. 128,100 $
215 12 1393 باشماق عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 52,463 3,463,336,160 Rls. 130,137 $
216 12 1393 باشماق عراق 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 19,708 3,409,133,220 Rls. 123,772 $
217 12 1393 باشماق عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,204 3,382,468,878 Rls. 129,618 $
218 12 1393 باشماق عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 34,132 3,380,585,716 Rls. 127,733 $
219 12 1393 باشماق عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 40,046 3,328,785,180 Rls. 126,758 $
220 12 1393 باشماق عراق 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 38,043 3,296,692,766 Rls. 124,946 $
221 12 1393 باشماق عراق 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 24,255 3,294,732,675 Rls. 121,290 $
222 12 1393 باشماق عراق 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 42,980 3,238,273,050 Rls. 121,457 $
223 12 1393 باشماق عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 42,032 3,229,216,527 Rls. 121,902 $
224 12 1393 باشماق عراق 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 14,484 3,215,104,104 Rls. 119,070 $
225 12 1393 باشماق عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 103,240 3,182,922,792 Rls. 117,024 $
226 12 1393 باشماق عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 72,430 3,138,456,378 Rls. 119,067 $
227 12 1393 باشماق عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 96,703 3,111,850,512 Rls. 118,424 $
228 12 1393 باشماق عراق 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 28,316 3,108,771,984 Rls. 113,280 $
229 12 1393 باشماق عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 65,710 3,087,039,142 Rls. 118,310 $
230 12 1393 باشماق عراق 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 43,739 3,084,883,221 Rls. 118,630 $
231 12 1393 باشماق عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 18,174 2,989,970,121 Rls. 111,077 $
232 12 1393 باشماق عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 41,455 2,975,058,240 Rls. 112,101 $
233 12 1393 باشماق عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 70,574 2,932,338,697 Rls. 111,038 $
234 12 1393 باشماق عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 38,296 2,931,493,149 Rls. 114,888 $
235 12 1393 باشماق عراق 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 27,553 2,926,330,500 Rls. 110,222 $
236 12 1393 باشماق عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 90,229 2,858,013,005 Rls. 108,294 $
237 12 1393 باشماق عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 20,740 2,788,854,822 Rls. 102,448 $
238 12 1393 باشماق عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,010 2,785,100,436 Rls. 104,874 $
239 12 1393 باشماق عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 27,000 2,759,697,200 Rls. 108,000 $
240 12 1393 باشماق عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 143,061 2,758,032,132 Rls. 104,009 $
241 12 1393 باشماق عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 21,950 2,741,532,048 Rls. 100,732 $
242 12 1393 باشماق عراق 28112100 دي ا کسيدکربن 677,282 2,669,614,117 Rls. 104,564 $
243 12 1393 باشماق عراق 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 33,280 2,666,545,239 Rls. 100,424 $
244 12 1393 باشماق عراق 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 29,197 2,649,495,677 Rls. 100,975 $
245 12 1393 باشماق عراق 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 68,340 2,596,002,040 Rls. 101,640 $
246 12 1393 باشماق عراق 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 16,079 2,578,838,952 Rls. 97,390 $
247 12 1393 باشماق عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 17,531 2,546,524,740 Rls. 93,055 $
248 12 1393 باشماق عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 197,320 2,540,718,363 Rls. 98,632 $
249 12 1393 باشماق عراق 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 54,766 2,526,583,011 Rls. 96,763 $
250 12 1393 باشماق عراق 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 57,399 2,525,458,770 Rls. 96,406 $
251 12 1393 باشماق عراق 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 27,425 2,490,772,680 Rls. 90,720 $
252 12 1393 باشماق عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 30,056 2,482,201,752 Rls. 94,535 $
253 12 1393 باشماق عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,959,884 2,478,888,781 Rls. 94,086 $
254 12 1393 باشماق عراق 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 10,234 2,469,914,496 Rls. 92,106 $
255 12 1393 باشماق عراق 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 9,373 2,466,253,520 Rls. 91,368 $
256 12 1393 باشماق عراق 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 28,133 2,454,218,681 Rls. 89,989 $
257 12 1393 باشماق عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,323 2,453,237,146 Rls. 95,424 $
258 12 1393 باشماق عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 31,682 2,447,048,292 Rls. 92,571 $
259 12 1393 باشماق عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19,505 2,431,595,095 Rls. 90,127 $
260 12 1393 باشماق عراق 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 30,240 2,374,317,120 Rls. 90,720 $
261 12 1393 باشماق عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 15,977 2,362,947,729 Rls. 87,893 $
262 12 1393 باشماق عراق 54033900 نخ يک لاي مصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 17,324 2,345,499,125 Rls. 86,620 $
263 12 1393 باشماق عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 54,679 2,344,858,821 Rls. 86,683 $
264 12 1393 باشماق عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 24,868 2,338,453,584 Rls. 91,972 $
265 12 1393 باشماق عراق 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 43,720 2,323,338,720 Rls. 87,440 $
266 12 1393 باشماق عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 28,873 2,260,999,146 Rls. 86,012 $
267 12 1393 باشماق عراق 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 13,910 2,243,404,800 Rls. 83,460 $
268 12 1393 باشماق عراق 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 17,287 2,232,108,635 Rls. 86,435 $
269 12 1393 باشماق عراق 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 21,409 2,220,958,720 Rls. 81,175 $
270 12 1393 باشماق عراق 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 18,346 2,193,826,668 Rls. 85,348 $
271 12 1393 باشماق عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 96,919 2,165,392,181 Rls. 82,403 $
272 12 1393 باشماق عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 39,080 2,145,047,422 Rls. 81,922 $
273 12 1393 باشماق عراق 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 50,420 2,084,639,526 Rls. 79,567 $
274 12 1393 باشماق عراق 90330020 ساير ترموكوبلکها 3,968 2,056,383,840 Rls. 73,960 $
275 12 1393 باشماق عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 26,790 2,044,934,280 Rls. 80,370 $
276 12 1393 باشماق عراق 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 42,274 2,041,512,332 Rls. 76,104 $
277 12 1393 باشماق عراق 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,180 2,033,014,956 Rls. 79,402 $
278 12 1393 باشماق عراق 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 24,940 2,030,465,160 Rls. 74,820 $
279 12 1393 باشماق عراق 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 97,487 2,008,179,388 Rls. 73,115 $
280 12 1393 باشماق عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 33,497 2,006,901,326 Rls. 73,418 $
281 12 1393 باشماق عراق 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 7,820 2,004,344,200 Rls. 78,200 $
282 12 1393 باشماق عراق 94041000 قسمت فنري تختخوا ب 39,660 2,001,765,720 Rls. 72,937 $
283 12 1393 باشماق عراق 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 13,700 1,991,148,418 Rls. 77,397 $
284 12 1393 باشماق عراق 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 119,100 1,978,249,756 Rls. 71,550 $
285 12 1393 باشماق عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 41,600 1,953,598,560 Rls. 72,391 $
286 12 1393 باشماق عراق 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 5,440 1,952,097,280 Rls. 76,160 $
287 12 1393 باشماق عراق 63022200 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 11,988 1,901,290,038 Rls. 71,928 $
288 12 1393 باشماق عراق 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,276 1,888,361,926 Rls. 69,109 $
289 12 1393 باشماق عراق 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 11,350 1,877,126,660 Rls. 73,490 $
290 12 1393 باشماق عراق 87060090 ساير شاسي هاي موتوردا ر مشمول شماره هاي 8701 تا 8705 ،غير مذکور درجاي ديگر 9,329 1,801,203,904 Rls. 67,169 $
291 12 1393 باشماق عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 42,624 1,778,086,872 Rls. 69,552 $
292 12 1393 باشماق عراق 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,730 1,755,910,380 Rls. 66,525 $
293 12 1393 باشماق عراق 70193910 پشم شيشه 27,735 1,733,493,534 Rls. 65,358 $
294 12 1393 باشماق عراق 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 44,280 1,716,292,800 Rls. 66,420 $
295 12 1393 باشماق عراق 13012000 صمغ عربي طبيعي 16,781 1,714,011,340 Rls. 67,124 $
296 12 1393 باشماق عراق 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 6,090 1,691,677,466 Rls. 62,374 $
297 12 1393 باشماق عراق 62082900 پيرا هن خوا ب وپيژا مازنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,006 1,679,613,120 Rls. 60,072 $
298 12 1393 باشماق عراق 34011150 صابون رختشويي 69,074 1,658,129,412 Rls. 62,179 $
299 12 1393 باشماق عراق 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 32,300 1,656,579,200 Rls. 63,557 $
300 12 1393 باشماق عراق 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 25,700 1,651,234,752 Rls. 63,586 $
مجموع کل
263,941,374,010 ريال
مجموع کل
9,950,737 دلار