آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 283,455 8,823,493,951 Rls. 345,811 $
102 12 1393 پرويزخان عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 108,887 8,476,604,214 Rls. 326,652 $
103 12 1393 پرويزخان عراق 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 616,020 8,329,528,180 Rls. 320,329 $
104 12 1393 پرويزخان عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 42,716 8,181,463,500 Rls. 320,370 $
105 12 1393 پرويزخان عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 74,270 7,918,746,280 Rls. 297,080 $
106 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 686,685 7,359,181,378 Rls. 288,401 $
107 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 829,885 7,252,941,595 Rls. 271,110 $
108 12 1393 پرويزخان عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 347,310 7,251,668,530 Rls. 272,710 $
109 12 1393 پرويزخان عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 56,820 7,177,923,610 Rls. 271,548 $
110 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 826,655 7,160,182,052 Rls. 264,527 $
111 12 1393 پرويزخان عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 90,348 6,948,447,048 Rls. 271,044 $
112 12 1393 پرويزخان عراق 04090000 عسل طبيعي 51,815 6,921,149,583 Rls. 264,874 $
113 12 1393 پرويزخان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 259,886 6,802,825,285 Rls. 261,447 $
114 12 1393 پرويزخان عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 42,890 6,721,887,678 Rls. 259,578 $
115 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 204,789 6,588,994,956 Rls. 245,542 $
116 12 1393 پرويزخان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 69,255 6,385,486,442 Rls. 242,688 $
117 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 76,770 6,221,392,950 Rls. 230,310 $
118 12 1393 پرويزخان عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 57,456 6,114,760,413 Rls. 224,281 $
119 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 102,406 5,517,267,910 Rls. 206,858 $
120 12 1393 پرويزخان عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 2,164,510 5,504,664,101 Rls. 215,838 $
121 12 1393 پرويزخان عراق 63061900 روپوش کالا,سايبان وسايبان دروپنجره ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکورکه درجاي ديگر 13,000 5,332,860,000 Rls. 195,000 $
122 12 1393 پرويزخان عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 214,171 5,172,220,444 Rls. 192,869 $
123 12 1393 پرويزخان عراق 25081000 بنتونيت 2,209,755 5,161,563,644 Rls. 197,097 $
124 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 72,680 4,869,896,475 Rls. 181,700 $
125 12 1393 پرويزخان عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,089,035 4,772,451,718 Rls. 179,139 $
126 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 105,080 4,705,326,504 Rls. 178,636 $
127 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 209,920 4,644,471,599 Rls. 176,029 $
128 12 1393 پرويزخان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 59,902 4,628,760,618 Rls. 176,204 $
129 12 1393 پرويزخان عراق 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 67,378 4,403,921,490 Rls. 162,138 $
130 12 1393 پرويزخان عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 164,182 4,289,210,746 Rls. 166,674 $
131 12 1393 پرويزخان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 100,522 4,276,018,365 Rls. 165,088 $
132 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 306,500 4,236,430,498 Rls. 153,494 $
133 12 1393 پرويزخان عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 43,312 4,151,242,728 Rls. 157,031 $
134 12 1393 پرويزخان عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 63,000 4,073,638,800 Rls. 159,547 $
135 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 403,440 4,068,267,302 Rls. 149,271 $
136 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 108,936 3,887,055,972 Rls. 143,424 $
137 12 1393 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 49,860 3,876,612,780 Rls. 149,571 $
138 12 1393 پرويزخان عراق 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 476,676 3,728,625,888 Rls. 146,004 $
139 12 1393 پرويزخان عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 401,775 3,704,622,720 Rls. 136,883 $
140 12 1393 پرويزخان عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 224,115 3,700,591,596 Rls. 138,948 $
141 12 1393 پرويزخان عراق 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 134,600 3,674,599,000 Rls. 134,600 $
142 12 1393 پرويزخان عراق 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 78,560 3,673,259,928 Rls. 141,408 $
143 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 194,090 3,606,857,358 Rls. 133,542 $
144 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 12,280 3,589,501,080 Rls. 135,080 $
145 12 1393 پرويزخان عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 139,548 3,571,474,988 Rls. 139,548 $
146 12 1393 پرويزخان عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 64,430 3,545,412,982 Rls. 134,746 $
147 12 1393 پرويزخان عراق 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 73,960 3,544,850,376 Rls. 133,128 $
148 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 131,500 3,508,049,500 Rls. 131,500 $
149 12 1393 پرويزخان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 1,409,600 3,421,519,015 Rls. 133,727 $
150 12 1393 پرويزخان عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 411,060 3,382,267,880 Rls. 131,524 $
151 12 1393 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 147,437 3,246,033,278 Rls. 123,185 $
152 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 61,119 3,149,073,678 Rls. 118,233 $
153 12 1393 پرويزخان عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 19,800 3,144,207,600 Rls. 118,800 $
154 12 1393 پرويزخان عراق 28365000 کربنات کلسيم 1,447,675 3,111,872,835 Rls. 113,911 $
155 12 1393 پرويزخان عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 59,994 3,060,253,944 Rls. 119,988 $
156 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 18,300 3,024,365,400 Rls. 115,200 $
157 12 1393 پرويزخان عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 102,641 2,933,173,302 Rls. 108,758 $
158 12 1393 پرويزخان عراق 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 35,330 2,898,614,520 Rls. 105,990 $
159 12 1393 پرويزخان عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 36,763 2,887,093,367 Rls. 106,607 $
160 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 13,390 2,885,062,960 Rls. 107,120 $
161 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 12,460 2,877,669,270 Rls. 106,190 $
162 12 1393 پرويزخان عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 34,920 2,823,910,770 Rls. 104,760 $
163 12 1393 پرويزخان عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 35,960 2,814,139,200 Rls. 107,880 $
164 12 1393 پرويزخان عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 200,000 2,780,400,000 Rls. 100,000 $
165 12 1393 پرويزخان عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 148,642 2,753,415,974 Rls. 106,312 $
166 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 12,450 2,751,848,400 Rls. 99,600 $
167 12 1393 پرويزخان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 366,796 2,700,700,425 Rls. 103,362 $
168 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 152,949 2,641,678,570 Rls. 101,202 $
169 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 57,000 2,543,363,100 Rls. 95,400 $
170 12 1393 پرويزخان عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 195,653 2,527,307,930 Rls. 97,875 $
171 12 1393 پرويزخان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 94,357 2,506,055,505 Rls. 92,126 $
172 12 1393 پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,800 2,496,780,000 Rls. 93,600 $
173 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 111,440 2,432,064,272 Rls. 94,528 $
174 12 1393 پرويزخان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 2,388,144,000 Rls. 88,000 $
175 12 1393 پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 82,832 2,374,486,700 Rls. 89,048 $
176 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 21,530 2,357,270,480 Rls. 86,120 $
177 12 1393 پرويزخان عراق 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 30,149 2,307,648,045 Rls. 90,447 $
178 12 1393 پرويزخان عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,725 2,255,237,205 Rls. 85,907 $
179 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 24,350 2,223,847,600 Rls. 81,200 $
180 12 1393 پرويزخان عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,681 2,156,135,400 Rls. 77,115 $
181 12 1393 پرويزخان عراق 04022190 ساير 20,500 2,141,502,000 Rls. 82,000 $
182 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 95,394 2,136,159,146 Rls. 83,041 $
183 12 1393 پرويزخان عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 22,500 2,101,286,250 Rls. 78,750 $
184 12 1393 پرويزخان عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 184,080 2,096,714,128 Rls. 77,307 $
185 12 1393 پرويزخان عراق 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 21,840 2,081,096,905 Rls. 78,755 $
186 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 98,260 2,071,989,013 Rls. 75,479 $
187 12 1393 پرويزخان عراق 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,570 2,047,600,000 Rls. 80,000 $
188 12 1393 پرويزخان عراق 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 34,690 2,046,010,775 Rls. 76,675 $
189 12 1393 پرويزخان عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 35,500 2,027,148,150 Rls. 76,054 $
190 12 1393 پرويزخان عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 135,315 2,006,829,162 Rls. 74,664 $
191 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,400 1,998,564,372 Rls. 78,372 $
192 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 30,500 1,982,814,000 Rls. 73,200 $
193 12 1393 پرويزخان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 799,568 1,967,543,652 Rls. 74,812 $
194 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 108,000 1,937,563,000 Rls. 72,400 $
195 12 1393 پرويزخان عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,000 1,905,932,400 Rls. 74,640 $
196 12 1393 پرويزخان عراق 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 20,825 1,854,536,828 Rls. 72,887 $
197 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,740 1,828,291,146 Rls. 68,442 $
198 12 1393 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 81,780 1,822,228,423 Rls. 68,934 $
199 12 1393 پرويزخان عراق 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 30,106 1,784,656,560 Rls. 69,831 $
200 12 1393 پرويزخان عراق 63053200 ظروف (واسطه) نرم براي مواد به صورت فله از مواد نسجي سنتيك يا مصنوعي 20,640 1,739,239,920 Rls. 68,112 $
مجموع کل
385,489,751,210 ريال
مجموع کل
14,597,366 دلار