آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1393 پرويزخان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 103,481 1,690,839,184 Rls. 63,392 $
202 12 1393 پرويزخان عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 33,500 1,648,461,300 Rls. 63,153 $
203 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 17,560 1,641,780,980 Rls. 61,460 $
204 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 41,680 1,632,071,048 Rls. 60,436 $
205 12 1393 پرويزخان عراق 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 40,220 1,605,907,085 Rls. 62,743 $
206 12 1393 پرويزخان عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 29,862 1,587,330,828 Rls. 59,724 $
207 12 1393 پرويزخان عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 19,890 1,580,450,070 Rls. 59,670 $
208 12 1393 پرويزخان عراق 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 24,440 1,503,353,280 Rls. 53,768 $
209 12 1393 پرويزخان عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 22,000 1,489,015,000 Rls. 55,000 $
210 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 17,347 1,475,233,216 Rls. 55,639 $
211 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 15,000 1,404,007,500 Rls. 52,500 $
212 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 17,870 1,395,967,440 Rls. 53,520 $
213 12 1393 پرويزخان عراق 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 22,910 1,350,074,424 Rls. 52,692 $
214 12 1393 پرويزخان عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 17,167 1,327,589,001 Rls. 49,782 $
215 12 1393 پرويزخان عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 40,000 1,326,676,000 Rls. 52,000 $
216 12 1393 پرويزخان عراق 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 16,570 1,321,433,160 Rls. 49,710 $
217 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 22,128 1,287,581,812 Rls. 46,468 $
218 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 18,000 1,246,905,000 Rls. 45,000 $
219 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 23,825 1,236,221,798 Rls. 48,126 $
220 12 1393 پرويزخان عراق 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 20,500 1,202,998,500 Rls. 45,100 $
221 12 1393 پرويزخان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 18,310 1,198,239,408 Rls. 44,916 $
222 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,261 1,189,076,317 Rls. 42,913 $
223 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 1,167,768,000 Rls. 42,000 $
224 12 1393 پرويزخان عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 20,160 1,166,695,488 Rls. 42,336 $
225 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 34,834 1,155,557,112 Rls. 45,284 $
226 12 1393 پرويزخان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 10,310 1,117,745,628 Rls. 42,932 $
227 12 1393 پرويزخان عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 20,510 1,110,784,286 Rls. 42,622 $
228 12 1393 پرويزخان عراق 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 24,000 1,101,600,000 Rls. 43,200 $
229 12 1393 پرويزخان عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 12,300 1,097,473,000 Rls. 43,000 $
230 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 19,998 1,078,852,104 Rls. 39,996 $
231 12 1393 پرويزخان عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 11,225 1,076,137,218 Rls. 39,151 $
232 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 332,000 1,073,973,120 Rls. 39,840 $
233 12 1393 پرويزخان عراق 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 960 1,066,089,600 Rls. 38,880 $
234 12 1393 پرويزخان عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 15,091 1,045,405,152 Rls. 37,728 $
235 12 1393 پرويزخان عراق 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 39,860 1,030,683,750 Rls. 39,461 $
236 12 1393 پرويزخان عراق 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 22,500 1,018,788,750 Rls. 38,250 $
237 12 1393 پرويزخان عراق 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 9,060 998,588,640 Rls. 36,240 $
238 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 11,664 970,006,503 Rls. 35,427 $
239 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,680 958,563,952 Rls. 35,824 $
240 12 1393 پرويزخان عراق 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 10,600 944,253,708 Rls. 35,429 $
241 12 1393 پرويزخان عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 31,440 939,350,880 Rls. 36,660 $
242 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 32,960 932,159,744 Rls. 35,072 $
243 12 1393 پرويزخان عراق 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 22,980 923,451,300 Rls. 34,470 $
244 12 1393 پرويزخان عراق 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,200 909,698,160 Rls. 34,440 $
245 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 51,630 908,243,394 Rls. 35,598 $
246 12 1393 پرويزخان عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 6,840 905,633,280 Rls. 34,200 $
247 12 1393 پرويزخان عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 22,740 867,894,840 Rls. 34,110 $
248 12 1393 پرويزخان عراق 07032000 سير 29,235 836,092,505 Rls. 32,743 $
249 12 1393 پرويزخان عراق 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 10,856 830,484,000 Rls. 32,568 $
250 12 1393 پرويزخان عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 440,600 828,596,482 Rls. 30,842 $
251 12 1393 پرويزخان عراق 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 23,740 819,206,658 Rls. 31,644 $
252 12 1393 پرويزخان عراق 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 10,140 810,236,700 Rls. 30,420 $
253 12 1393 پرويزخان عراق 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 21,000 804,793,500 Rls. 31,500 $
254 12 1393 پرويزخان عراق 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 72,000 791,817,480 Rls. 30,958 $
255 12 1393 پرويزخان عراق 74151000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ دوپا اشياءهمانند ازمس ياداراي ساقه ازآهن يافولاد باسرمسي 22,000 788,541,600 Rls. 30,796 $
256 12 1393 پرويزخان عراق 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 43,800 784,006,860 Rls. 30,660 $
257 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 75,030 777,447,056 Rls. 28,009 $
258 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 16,500 770,058,900 Rls. 29,700 $
259 12 1393 پرويزخان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,360 768,255,124 Rls. 30,044 $
260 12 1393 پرويزخان عراق 70109010 ظروف دهان گشادبرا ي نگاهدا شتن مرباکنسروميوه وا غذيه که نيازبه محافظت دا رندظروف ا ستريل شده ا زشيشه 93,000 767,794,050 Rls. 28,830 $
261 12 1393 پرويزخان عراق 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 10,000 767,130,000 Rls. 30,000 $
262 12 1393 پرويزخان عراق 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 12,000 766,342,500 Rls. 30,000 $
263 12 1393 پرويزخان عراق 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 37,380 762,751,932 Rls. 29,904 $
264 12 1393 پرويزخان عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 6,940 761,179,200 Rls. 27,760 $
265 12 1393 پرويزخان عراق 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 14,130 755,661,920 Rls. 28,260 $
266 12 1393 پرويزخان عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,310 748,420,192 Rls. 28,540 $
267 12 1393 پرويزخان عراق 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 8,000 747,572,000 Rls. 28,000 $
268 12 1393 پرويزخان عراق 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,740 732,736,312 Rls. 28,798 $
269 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 9,420 724,332,060 Rls. 28,260 $
270 12 1393 پرويزخان عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 86,000 711,155,500 Rls. 26,660 $
271 12 1393 پرويزخان عراق 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 27,840 711,082,560 Rls. 27,840 $
272 12 1393 پرويزخان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 39,570 708,413,265 Rls. 27,699 $
273 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 21,177 687,979,076 Rls. 25,412 $
274 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 530,000 677,396,256 Rls. 25,440 $
275 12 1393 پرويزخان عراق 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,325 676,332,300 Rls. 24,325 $
276 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 25081000 بنتونيت 286,000 672,256,620 Rls. 25,740 $
277 12 1393 پرويزخان عراق 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 18,900 669,819,780 Rls. 25,515 $
278 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 8,505 658,109,512 Rls. 24,664 $
279 12 1393 پرويزخان عراق 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 11,802 646,609,021 Rls. 24,217 $
280 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 23,130 639,058,770 Rls. 23,130 $
281 12 1393 پرويزخان عراق 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 24,000 638,688,000 Rls. 24,000 $
282 12 1393 پرويزخان عراق 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 13,081 620,368,020 Rls. 24,150 $
283 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,000 616,170,000 Rls. 23,000 $
284 12 1393 پرويزخان عراق 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 5,510 602,749,920 Rls. 22,040 $
285 12 1393 پرويزخان عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,840 599,107,500 Rls. 22,500 $
286 12 1393 پرويزخان عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 16,740 598,433,238 Rls. 21,762 $
287 12 1393 پرويزخان عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 6,680 598,411,100 Rls. 23,380 $
288 12 1393 پرويزخان عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 18,631 593,938,791 Rls. 22,037 $
289 12 1393 پرويزخان عراق 07081000 نخود فرنگي ,تازه يا سردکرده(pisum sativum) 22,200 591,674,400 Rls. 22,200 $
290 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 35,325 583,003,787 Rls. 21,901 $
291 12 1393 پرويزخان عراق 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 30,770 578,091,300 Rls. 21,535 $
292 12 1393 پرويزخان عراق 48181000 کاغذ توا لت 15,980 575,626,766 Rls. 20,774 $
293 12 1393 پرويزخان عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 9,800 574,617,120 Rls. 21,560 $
294 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 17,800 561,921,360 Rls. 21,840 $
295 12 1393 پرويزخان عراق 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 8,720 561,022,000 Rls. 22,000 $
296 12 1393 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 8,750 558,206,250 Rls. 21,875 $
297 12 1393 پرويزخان عراق 48021000 کاغد و مقواي قشر فشرده واندوده نشده از انواعي كه براي نوشتن مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت دست ساز 24,000 549,622,080 Rls. 20,160 $
298 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 20,736 548,364,464 Rls. 20,528 $
299 12 1393 پرويزخان عراق 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 8,000 538,581,120 Rls. 21,120 $
300 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 7,200 538,292,160 Rls. 20,160 $
مجموع کل
93,135,169,027 ريال
مجموع کل
3,517,263 دلار