آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروميه فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 726,880 29,502,012,624 Rls. 1,150,800 $
2 12 1393 اروميه فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 201,600 7,739,928,000 Rls. 302,400 $
3 12 1393 اروميه فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 60,960 4,305,216,960 Rls. 166,320 $
4 12 1393 اروميه فدراسيون روسيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 58,941 1,466,804,432 Rls. 54,814 $
5 12 1393 اروميه فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,298 1,442,457,021 Rls. 56,337 $
6 12 1393 اروميه فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 35,075 937,296,405 Rls. 35,355 $
7 12 1393 اروميه فدراسيون روسيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 1,804 239,026,500 Rls. 9,020 $
مجموع کل
45,632,741,942 ريال
مجموع کل
1,775,046 دلار