آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,542,285 329,971,619,565 Rls. 12,714,479 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,083,170 243,402,555,410 Rls. 9,005,419 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 16,095 3,218,458,224 Rls. 120,696 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,500 1,091,541,000 Rls. 41,250 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 67,828 388,227,084 Rls. 14,644 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 37,921 266,806,704 Rls. 10,064 $
مجموع کل
578,339,207,987 ريال
مجموع کل
21,906,552 دلار