آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 كرمانشاه قطر 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 455,515 62,624,089,375 Rls. 2,277,575 $
2 12 1393 كرمانشاه قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,850 1,304,249,535 Rls. 47,115 $
3 12 1393 كرمانشاه قطر 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 63,000 419,375,250 Rls. 15,750 $
4 12 1393 كرمانشاه قطر 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 3,435 23,802,031 Rls. 859 $
مجموع کل
64,371,516,191 ريال
مجموع کل
2,341,299 دلار