آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 27,808 57,774,126,372 Rls. 2,127,629 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 7,128 7,417,004,119 Rls. 272,591 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 3,857 5,876,026,435 Rls. 218,361 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,940 4,175,905,328 Rls. 156,296 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 16,312 2,622,952,602 Rls. 97,864 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,300 1,489,537,210 Rls. 55,790 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 15,570 754,361,424 Rls. 28,026 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,130 726,451,200 Rls. 26,775 $
9 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,544 672,590,952 Rls. 24,948 $
10 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 7,715 601,087,941 Rls. 22,527 $
11 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 7,128 337,686,798 Rls. 12,458 $
12 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,058 285,759,397 Rls. 10,703 $
13 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,179 251,660,676 Rls. 9,322 $
14 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,548 188,322,327 Rls. 6,966 $
15 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 3,780 180,757,080 Rls. 6,615 $
16 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 300 144,174,600 Rls. 5,400 $
17 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 28 120,422,400 Rls. 4,480 $
18 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 990 116,300,844 Rls. 4,356 $
19 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 400 87,572,720 Rls. 3,280 $
20 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 355 64,720,384 Rls. 2,432 $
21 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 470 50,414,080 Rls. 1,880 $
22 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050010 --- جاجيم 57 46,294,830 Rls. 1,710 $
23 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,361 37,832,483 Rls. 1,417 $
24 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 371 35,482,971 Rls. 1,329 $
25 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 350 34,807,512 Rls. 1,306 $
26 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 249 26,404,956 Rls. 995 $
27 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 180 24,029,100 Rls. 900 $
28 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 174 16,698,780 Rls. 609 $
29 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 360 15,378,624 Rls. 576 $
30 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 38 6,101,760 Rls. 227 $
31 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 220 4,610,796 Rls. 173 $
32 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 140 3,651,324 Rls. 137 $
33 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 40 3,198,240 Rls. 120 $
34 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30 2,805,296 Rls. 104 $
مجموع کل
84,195,131,561 ريال
مجموع کل
3,108,302 دلار