آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 51,488,500 2,486,558,522,414 Rls. 94,869,248 $
2 12 1393 شهيد باهنر هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 217,102,197 1,854,028,223,634 Rls. 69,045,162 $
3 12 1393 شهيد باهنر هند 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 3,750,000 206,427,200,000 Rls. 7,500,000 $
4 12 1393 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 200,000 2,880,900,000 Rls. 108,000 $
5 12 1393 شهيد باهنر هند 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 406 45,521,795 Rls. 1,705 $
مجموع کل
4,549,940,367,843 ريال
مجموع کل
171,524,115 دلار