آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,012,480 2,365,529,328,750 Rls. 87,796,250 $
2 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 58,915,179 843,910,470,245 Rls. 31,663,871 $
3 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 13,368,534 643,011,686,349 Rls. 24,071,036 $
4 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,035,123 609,801,246,075 Rls. 22,830,662 $
5 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 3,389,732 392,160,317,792 Rls. 14,357,929 $
6 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,128,000 218,564,263,000 Rls. 8,535,500 $
7 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 15,362,305 172,288,965,986 Rls. 6,482,252 $
8 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 1,731,702 169,953,245,744 Rls. 6,371,728 $
9 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 277,960 128,396,320,836 Rls. 4,862,551 $
10 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 846,720 62,591,800,859 Rls. 2,320,007 $
11 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,821,518 58,338,838,250 Rls. 2,163,145 $
12 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,032,000 40,139,767,947 Rls. 1,507,484 $
13 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,388,737 24,978,748,675 Rls. 960,841 $
14 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 268,304 10,725,662,750 Rls. 405,760 $
15 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 247,500 10,291,069,979 Rls. 380,123 $
16 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,578,957 8,096,242,370 Rls. 310,627 $
17 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 210,310 6,410,186,550 Rls. 242,153 $
18 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 320,473 6,042,709,188 Rls. 224,332 $
19 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 149,804 5,802,714,800 Rls. 212,300 $
20 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 101,300 5,492,124,120 Rls. 197,530 $
21 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 46,840 4,860,841,120 Rls. 187,360 $
22 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 9,000 4,354,560,000 Rls. 162,000 $
23 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 80,000 3,863,364,468 Rls. 146,262 $
24 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 98,322 3,120,880,548 Rls. 117,985 $
25 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 2,502,115,000 Rls. 92,400 $
26 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 120,450 2,471,866,392 Rls. 92,746 $
27 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 95,728 2,425,621,681 Rls. 92,897 $
28 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,000 2,352,000,000 Rls. 87,500 $
29 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 120,000 2,065,732,500 Rls. 78,000 $
30 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 27101920 روغن صنعتي 92,775 1,744,793,250 Rls. 68,375 $
31 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 37,000 1,603,504,500 Rls. 60,500 $
32 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 28,000 1,342,000,800 Rls. 50,400 $
33 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 43,000 1,040,256,000 Rls. 38,700 $
34 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 03027400 مارماهي (Anguila spp.) باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 28,249 937,854,568 Rls. 33,898 $
35 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 65,430 751,589,603 Rls. 29,464 $
36 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 15,000 609,142,500 Rls. 22,500 $
37 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 86,980 561,890,800 Rls. 21,745 $
38 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 27,000 540,509,760 Rls. 19,440 $
39 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 02071320 احشاء تازه و يا سرد کرده مرغ 26,000 511,954,560 Rls. 18,720 $
40 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 6,980 159,793,489 Rls. 5,933 $
41 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 68062010 رسهاي منبسط شده 18,945 65,395,113 Rls. 2,463 $
42 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100 3,841,950 Rls. 150 $
مجموع کل
5,820,415,218,867 ريال
مجموع کل
217,325,518 دلار