آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 شهيد باهنر پاکستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 6,222,794 117,963,976,035 Rls. 4,611,549 $
2 12 1393 شهيد باهنر پاکستان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 179,210 3,481,435,064 Rls. 130,822 $
3 12 1393 شهيد باهنر پاکستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 197,628 2,229,582,889 Rls. 80,631 $
مجموع کل
123,674,993,988 ريال
مجموع کل
4,823,002 دلار