آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 532,500 57,224,944,000 Rls. 2,129,815 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 225,600 18,073,584,000 Rls. 676,783 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 624,000 17,816,967,600 Rls. 661,440 $
4 12 1393 شيراز پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 158,000 16,227,328,000 Rls. 632,000 $
5 12 1393 شيراز پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 48,330 13,275,424,468 Rls. 521,607 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 46,900 9,655,173,279 Rls. 350,494 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 121,250 5,424,120,338 Rls. 200,062 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 120,000 3,836,010,240 Rls. 144,000 $
9 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 82,500 3,665,085,368 Rls. 136,124 $
10 12 1393 شيراز پاکستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 38,400 3,036,556,800 Rls. 115,014 $
11 12 1393 شيراز پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 110,000 3,001,097,440 Rls. 116,600 $
12 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 41,360 2,236,839,114 Rls. 84,374 $
13 12 1393 شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 40,000 1,682,769,000 Rls. 66,000 $
14 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 20,000 909,414,000 Rls. 33,000 $
15 12 1393 فرودگاه شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 20,000 884,070,000 Rls. 33,000 $
16 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 14,670 727,696,548 Rls. 26,406 $
17 12 1393 شيراز پاکستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 19,200 611,735,040 Rls. 23,040 $
18 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,456 184,432,896 Rls. 6,912 $
19 12 1393 فرودگاه شيراز پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 9,239 169,126,560 Rls. 6,150 $
20 12 1393 شيراز پاکستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 7,200 146,954,880 Rls. 5,760 $
21 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 4,200 47,068,812 Rls. 1,764 $
22 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 50 10,444,482 Rls. 379 $
مجموع کل
158,846,842,865 ريال
مجموع کل
5,970,723 دلار