آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خرمشهر کويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 12,837,895 12,382,581,419 Rls. 449,325 $
2 12 1393 خرمشهر کويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,656,085 9,132,784,175 Rls. 328,232 $
3 12 1393 خرمشهر کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 291,184 9,080,231,111 Rls. 347,828 $
4 12 1393 خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,108,652 4,999,303,920 Rls. 178,802 $
5 12 1393 خرمشهر کويت 08081000 سيب , تازه 127,072 2,756,797,470 Rls. 101,656 $
6 12 1393 خرمشهر کويت 08105000 کيوي, تازه 149,215 2,665,946,129 Rls. 97,877 $
7 12 1393 خرمشهر کويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 27,788 2,613,020,928 Rls. 97,258 $
8 12 1393 خرمشهر کويت 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 5,630 2,532,596,385 Rls. 92,895 $
9 12 1393 خرمشهر کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 12,000 2,454,816,000 Rls. 95,001 $
10 12 1393 خرمشهر کويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,984 1,824,619,368 Rls. 66,660 $
11 12 1393 خرمشهر کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 12,640 1,122,600,200 Rls. 41,753 $
12 12 1393 خرمشهر کويت 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 15,523 1,106,002,428 Rls. 41,565 $
13 12 1393 خرمشهر کويت 01063990 سايرپرندگان از حيوانات مشمول رديفهاي 010631لغايت 01063930 1,500 984,528,000 Rls. 36,000 $
14 12 1393 خرمشهر کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,668 769,515,120 Rls. 27,522 $
15 12 1393 خرمشهر کويت 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,697 676,374,987 Rls. 24,999 $
16 12 1393 خرمشهر کويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,555 662,417,378 Rls. 23,855 $
17 12 1393 خرمشهر کويت 08109010 انار تازه 26,815 588,056,275 Rls. 21,988 $
18 12 1393 خرمشهر کويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 28,853 376,320,707 Rls. 14,154 $
19 12 1393 خرمشهر کويت 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 328,016 307,009,640 Rls. 11,480 $
20 12 1393 خرمشهر کويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 19,601 250,954,605 Rls. 9,801 $
21 12 1393 خرمشهر کويت 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 23,643 246,915,600 Rls. 9,136 $
22 12 1393 خرمشهر کويت 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,032 202,922,496 Rls. 7,258 $
23 12 1393 خرمشهر کويت 08103000 انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهکاي تازه 8,624 196,403,656 Rls. 7,359 $
24 12 1393 خرمشهر کويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 193,631 181,237,311 Rls. 6,777 $
25 12 1393 خرمشهر کويت 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 17,724 177,518,110 Rls. 6,587 $
26 12 1393 خرمشهر کويت 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 17,572 149,963,264 Rls. 5,632 $
27 12 1393 خرمشهر کويت 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 5,840 97,425,216 Rls. 3,504 $
28 12 1393 خرمشهر کويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,897 94,360,574 Rls. 3,794 $
29 12 1393 خرمشهر کويت 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 10,561 90,266,341 Rls. 3,379 $
30 12 1393 خرمشهر کويت 21069040 ژل کيک 2,080 85,784,400 Rls. 3,120 $
31 12 1393 خرمشهر کويت 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 930 74,289,330 Rls. 2,790 $
32 12 1393 خرمشهر کويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,739 74,016,540 Rls. 2,692 $
33 12 1393 خرمشهر کويت 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 4,815 69,447,657 Rls. 2,598 $
34 12 1393 خرمشهر کويت 08061000 ا نگور تازه 3,333 53,632,000 Rls. 2,000 $
35 12 1393 خرمشهر کويت 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 70 31,216,135 Rls. 1,145 $
36 12 1393 خرمشهر کويت 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 3,614 29,278,858 Rls. 1,085 $
37 12 1393 خرمشهر کويت 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 3,135 25,119,551 Rls. 930 $
38 12 1393 خرمشهر کويت 08107000 خرمالوها 1,625 21,801,408 Rls. 813 $
39 12 1393 خرمشهر کويت 08083000 گلابيکها تازه 920 19,440,704 Rls. 736 $
40 12 1393 خرمشهر کويت 08094000 آلو و گوجه , تازه 920 19,440,704 Rls. 736 $
41 12 1393 خرمشهر کويت 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 689 18,556,837 Rls. 689 $
مجموع کل
59,245,512,937 ريال
مجموع کل
2,181,409 دلار