آمار کل " صادرات به" کشور (��������������) گمرک (������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,686,347,248 36,156,804,576,553 Rls. 1,362,775,586 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 1,941,379,756 19,116,267,656,003 Rls. 728,841,894 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 838,592,776 18,783,011,303,808 Rls. 708,456,271 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 332,041,366 14,108,745,954,380 Rls. 533,999,641 $
5 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 295,254,224 12,411,949,441,352 Rls. 465,532,164 $
6 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 496,291,668 12,021,292,578,394 Rls. 456,661,567 $
7 12 1393 شهيدرجايي چين 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 6,415,190,887 11,818,647,760,235 Rls. 438,246,731 $
8 12 1393 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 5,720,550,329 10,540,921,148,555 Rls. 409,568,085 $
9 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 245,942,250 10,523,548,542,635 Rls. 396,028,243 $
10 12 1393 شهيد باهنر ايتاليا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 535,822,863 10,092,735,305,468 Rls. 375,229,410 $
11 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 294,846,464 9,538,334,919,346 Rls. 359,649,339 $
12 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 742,284,355 9,438,727,625,929 Rls. 356,405,693 $
13 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 303,934,581 9,430,420,389,145 Rls. 353,353,116 $
14 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 228,049,668 9,394,435,479,502 Rls. 354,208,403 $
15 12 1393 شهيدرجايي چين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 241,076,510 9,382,969,544,374 Rls. 354,477,370 $
16 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 225,447,750 9,346,755,204,888 Rls. 354,343,063 $
17 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 310,703,939 8,074,556,177,930 Rls. 300,173,540 $
18 12 1393 شهيدرجايي ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 35,097,726 6,638,624,418,636 Rls. 248,437,012 $
19 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 159,464,228 6,503,259,033,103 Rls. 243,964,079 $
20 12 1393 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 451,782,326 6,405,915,237,676 Rls. 238,035,464 $
21 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 158,301,000 6,106,887,968,216 Rls. 233,910,299 $
22 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 240,498,404 5,946,275,103,020 Rls. 229,569,845 $
23 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 542,702,121 5,634,962,817,076 Rls. 213,161,194 $
24 12 1393 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 222,146,573 5,440,430,933,880 Rls. 205,009,371 $
25 12 1393 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 264,570,933 5,109,493,364,273 Rls. 194,526,978 $
26 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 181,081,390 5,055,475,042,060 Rls. 189,688,662 $
27 12 1393 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 205,568,050 4,771,044,230,106 Rls. 178,104,752 $
28 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 485,470,598 4,532,599,815,916 Rls. 172,164,036 $
29 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 181,834,794 4,522,465,900,492 Rls. 169,099,218 $
30 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 317,089,638 4,427,688,302,441 Rls. 169,029,332 $
31 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 144,129,389 4,090,639,082,613 Rls. 153,429,574 $
32 12 1393 يزد عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 690,641,466 4,009,989,652,904 Rls. 151,109,561 $
33 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 48,024,876 3,970,005,762,210 Rls. 148,877,715 $
34 12 1393 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 4,302,599 3,696,102,130,052 Rls. 138,933,869 $
35 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 153,116,856 3,694,015,196,280 Rls. 140,892,560 $
36 12 1393 شهيدرجايي هنگ کنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,208,440 3,673,580,263,750 Rls. 136,643,684 $
37 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 165,071,234 3,661,305,582,429 Rls. 139,045,355 $
38 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 253,855,433 3,653,264,043,121 Rls. 136,468,494 $
39 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 418,367,123 3,515,781,255,136 Rls. 133,044,535 $
40 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 395,888,864 3,275,076,533,631 Rls. 125,900,975 $
41 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 81,774,000 3,274,699,065,182 Rls. 122,712,178 $
42 12 1393 شهيدرجايي ميانمار 27132000 قيرنفت 224,795,248 3,213,808,165,201 Rls. 120,698,648 $
43 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 134,494,228 2,916,424,721,777 Rls. 109,573,813 $
44 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 99,871,949 2,832,889,308,410 Rls. 106,974,307 $
45 12 1393 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 69,387,000 2,784,139,695,510 Rls. 103,470,761 $
46 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکمنستان 73061910 سايرلوله هاي خطي جوش داده شده ازفولادزنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازاهن يافولاد باقطرخارجي از8اينچ به بالااندوده شده (coating) 68,085,919 2,760,264,193,810 Rls. 103,616,905 $
47 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 120,744,097 2,735,203,019,709 Rls. 103,914,546 $
48 12 1393 شهيد باهنر تايلند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 138,942,627 2,730,665,267,833 Rls. 101,428,115 $
49 12 1393 شهيد باهنر چين 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 1,527,390,576 2,648,586,279,426 Rls. 98,123,124 $
50 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 105,646,997 2,630,172,661,759 Rls. 99,055,765 $
51 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 239,633,785 2,514,632,147,898 Rls. 96,083,476 $
52 12 1393 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 51,488,500 2,486,558,522,414 Rls. 94,869,248 $
53 12 1393 كرمان هنگ کنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,627,620 2,473,431,071,940 Rls. 92,326,307 $
54 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ کنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,092,400 2,435,610,407,080 Rls. 90,418,926 $
55 12 1393 شهيدرجايي سري لانکا 27132000 قيرنفت 171,146,090 2,424,647,349,329 Rls. 91,792,923 $
56 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 99,073,899 2,399,242,018,147 Rls. 90,324,360 $
57 12 1393 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 47,618,340 2,396,112,183,623 Rls. 90,070,051 $
58 12 1393 شهيدرجايي ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,012,480 2,365,529,328,750 Rls. 87,796,250 $
59 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 29,134,674 2,345,723,846,929 Rls. 90,245,661 $
60 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري کره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 98,164,961 2,321,941,000,166 Rls. 88,760,783 $
61 12 1393 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 13,924,015 2,269,692,964,600 Rls. 84,095,159 $
62 12 1393 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 117,679,767 2,248,872,367,937 Rls. 85,895,087 $
63 12 1393 مشهد امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 56,103 2,231,235,292,190 Rls. 84,000,643 $
64 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 109,149,567 2,207,770,638,697 Rls. 83,141,649 $
65 12 1393 شهيد باهنر اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 112,173,933 2,145,867,844,616 Rls. 81,886,971 $
66 12 1393 سيرجان هنگ کنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 10,155,300 2,115,526,602,328 Rls. 79,327,012 $
67 12 1393 شلمچه عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 22,822,882 2,102,129,727,600 Rls. 80,129,830 $
68 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 81,384,935 2,063,299,938,154 Rls. 77,248,731 $
69 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 80,038,000 2,044,694,546,595 Rls. 78,963,891 $
70 12 1393 غرب تهران آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,239,213 2,039,341,932,792 Rls. 76,656,735 $
71 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ کنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 9,947,590 2,033,314,540,160 Rls. 77,827,218 $
72 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 51,136,500 2,023,720,847,428 Rls. 76,681,033 $
73 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 143,820,750 1,997,335,271,495 Rls. 74,933,397 $
74 12 1393 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 372,211,708 1,963,192,278,925 Rls. 73,829,283 $
75 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04031090 ک ک ک ماست 77,280,526 1,961,900,591,188 Rls. 74,103,893 $
76 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 27101210 بنزين 79,179,136 1,944,261,645,089 Rls. 74,208,480 $
77 12 1393 يزد عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 299,355,668 1,938,689,677,730 Rls. 73,104,181 $
78 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20,879,733 1,926,426,013,925 Rls. 72,701,850 $
79 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) برزيل 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 219,476,113 1,895,723,395,496 Rls. 69,803,494 $
80 12 1393 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 133,690,829 1,889,001,265,312 Rls. 71,319,162 $
81 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 54,945,395 1,887,048,096,589 Rls. 72,343,721 $
82 12 1393 شهيد باهنر هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 217,102,197 1,854,028,223,634 Rls. 69,045,162 $
83 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 9,974,576 1,849,287,090,556 Rls. 68,889,680 $
84 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 63,479,815 1,847,024,975,828 Rls. 68,759,797 $
85 12 1393 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 439,692,641 1,835,840,590,114 Rls. 69,554,228 $
86 12 1393 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 217,115,450 1,802,106,219,671 Rls. 68,657,336 $
87 12 1393 بندر امام خميني تايوان 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 162,634,000 1,771,179,739,354 Rls. 66,199,909 $
88 12 1393 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,715,573 1,768,330,249,437 Rls. 66,365,837 $
89 12 1393 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 70,577,663 1,722,757,595,270 Rls. 65,103,033 $
90 12 1393 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 36,472,500 1,711,468,982,936 Rls. 65,254,476 $
91 12 1393 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 28,941,570 1,663,417,008,874 Rls. 62,572,937 $
92 12 1393 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 138,708,528 1,641,798,932,667 Rls. 62,091,425 $
93 12 1393 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 100,009,913 1,625,010,185,074 Rls. 61,210,288 $
94 12 1393 شهيد باهنر تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 153,514,025 1,622,578,110,368 Rls. 62,633,722 $
95 12 1393 كرمانشاه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,154,643,300 1,613,359,651,888 Rls. 60,783,913 $
96 12 1393 بندر امام خميني هند 29023000 تولوئن 53,399,749 1,602,532,823,208 Rls. 60,607,869 $
97 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري کره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 65,265,192 1,574,412,737,402 Rls. 58,120,129 $
98 12 1393 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,830,968 1,557,720,616,000 Rls. 59,123,170 $
99 12 1393 شهيدرجايي عربستان سعودي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 220,867,043 1,543,616,694,075 Rls. 58,529,763 $
100 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 166,055,866 1,543,316,411,321 Rls. 58,116,521 $
مجموع کل
456,284,117,848,934 ريال
مجموع کل
17,213,073,441 دلار