آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز آذربايجان 27132000 قيرنفت 5,876,230 59,661,434,964 Rls. 1,997,916 $
2 12 1394 تبريز آذربايجان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 102,990 26,317,160,335 Rls. 888,269 $
3 12 1394 تبريز آذربايجان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 87,201 24,988,066,720 Rls. 857,697 $
4 12 1394 تبريز آذربايجان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 182,122 16,353,020,166 Rls. 546,373 $
5 12 1394 تبريز آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 401,750 14,100,444,384 Rls. 484,385 $
6 12 1394 تبريز آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 140,081 12,568,663,665 Rls. 420,243 $
7 12 1394 تبريز آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 138,516 12,197,821,197 Rls. 415,487 $
8 12 1394 تبريز آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 131,640 11,423,109,132 Rls. 394,841 $
9 12 1394 تبريز آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 115,972 11,292,915,528 Rls. 382,708 $
10 12 1394 تبريز آذربايجان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 109,771 10,492,093,253 Rls. 349,420 $
11 12 1394 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 280,000 9,491,561,956 Rls. 315,706 $
12 12 1394 تبريز آذربايجان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 743,711 9,205,159,713 Rls. 307,296 $
13 12 1394 تبريز آذربايجان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 35,148 8,163,568,800 Rls. 281,184 $
14 12 1394 تبريز آذربايجان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 29,847 8,104,264,432 Rls. 270,518 $
15 12 1394 تبريز آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 363,000 7,335,898,485 Rls. 249,420 $
16 12 1394 تبريز آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 526,658 6,517,914,624 Rls. 217,619 $
17 12 1394 تبريز آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 42,094 6,200,534,480 Rls. 205,570 $
18 12 1394 تبريز آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 214,080 5,286,207,211 Rls. 179,765 $
19 12 1394 تبريز آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 525,626 5,225,900,464 Rls. 180,984 $
20 12 1394 تبريز آذربايجان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 19,333 5,055,849,474 Rls. 170,007 $
21 12 1394 تبريز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 90,000 4,935,949,776 Rls. 164,544 $
22 12 1394 تبريز آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 92,290 4,748,026,212 Rls. 161,272 $
23 12 1394 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 139,889 4,132,940,795 Rls. 136,890 $
24 12 1394 تبريز آذربايجان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 44,504 3,784,757,817 Rls. 133,435 $
25 12 1394 تبريز آذربايجان 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 165,750 3,689,687,680 Rls. 124,313 $
26 12 1394 تبريز آذربايجان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 122,000 3,581,467,836 Rls. 119,346 $
27 12 1394 تبريز آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 40,938 3,491,479,206 Rls. 122,814 $
28 12 1394 تبريز آذربايجان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 112,500 3,480,504,552 Rls. 115,459 $
29 12 1394 تبريز آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 88,000 3,467,970,000 Rls. 122,689 $
30 12 1394 تبريز آذربايجان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 29,184 3,293,182,116 Rls. 110,707 $
31 12 1394 تبريز آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 47,778 3,285,640,813 Rls. 110,181 $
32 12 1394 تبريز آذربايجان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 354,412 3,246,519,858 Rls. 111,731 $
33 12 1394 تبريز آذربايجان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 82,000 3,211,327,600 Rls. 106,600 $
34 12 1394 تبريز آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 75,585 3,124,559,280 Rls. 103,480 $
35 12 1394 تبريز آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 518,140 2,839,995,890 Rls. 95,930 $
36 12 1394 تبريز آذربايجان 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 6,486 2,830,500,000 Rls. 100,000 $
37 12 1394 تبريز آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 28,716 2,739,058,776 Rls. 93,717 $
38 12 1394 تبريز آذربايجان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 26,600 2,342,928,000 Rls. 79,800 $
39 12 1394 تبريز آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 27,118 2,318,507,646 Rls. 81,354 $
40 12 1394 تبريز آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 307,978 2,197,677,112 Rls. 74,130 $
41 12 1394 تبريز آذربايجان 28011000 کلر 214,200 1,993,279,161 Rls. 67,431 $
42 12 1394 تبريز آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 56,000 1,957,908,653 Rls. 67,153 $
43 12 1394 تبريز آذربايجان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,960 1,922,117,120 Rls. 63,680 $
44 12 1394 تبريز آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 7,000 1,892,006,600 Rls. 63,200 $
45 12 1394 تبريز آذربايجان 28042100 آرگون 19,090 1,681,447,200 Rls. 57,270 $
46 12 1394 تبريز آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 43,750 1,587,631,253 Rls. 55,177 $
47 12 1394 تبريز آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 175,000 1,350,383,708 Rls. 45,174 $
48 12 1394 تبريز آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 30,705 1,316,234,800 Rls. 43,600 $
49 12 1394 تبريز آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,271,074,599 Rls. 42,741 $
50 12 1394 تبريز آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 10,427 1,249,571,680 Rls. 41,708 $
51 12 1394 تبريز آذربايجان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,800 1,117,160,800 Rls. 39,200 $
52 12 1394 تبريز آذربايجان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 23,600 1,060,938,000 Rls. 35,400 $
53 12 1394 تبريز آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 1,056,755,000 Rls. 35,000 $
54 12 1394 تبريز آذربايجان 84138200 بالابرهاي آبگونها 11,780 1,000,298,700 Rls. 35,340 $
55 12 1394 تبريز آذربايجان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 995,907,000 Rls. 33,000 $
56 12 1394 تبريز آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,367 975,048,844 Rls. 32,673 $
57 12 1394 تبريز آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,574 971,187,315 Rls. 32,175 $
58 12 1394 تبريز آذربايجان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 7,200 934,092,000 Rls. 32,400 $
59 12 1394 تبريز آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 42,510 868,690,396 Rls. 29,757 $
60 12 1394 تبريز آذربايجان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 15,520 862,081,680 Rls. 29,488 $
61 12 1394 تبريز آذربايجان 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 27,660 811,870,520 Rls. 27,660 $
62 12 1394 تبريز آذربايجان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 25,000 751,534,000 Rls. 25,000 $
63 12 1394 تبريز آذربايجان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 1,940 724,200,750 Rls. 24,063 $
64 12 1394 تبريز آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,623 712,783,216 Rls. 24,062 $
65 12 1394 تبريز آذربايجان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 685,208,160 Rls. 22,680 $
66 12 1394 تبريز آذربايجان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 143,045 681,365,132 Rls. 22,736 $
67 12 1394 تبريز آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 38,424 636,103,559 Rls. 21,092 $
68 12 1394 تبريز آذربايجان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 11,000 592,933,000 Rls. 20,900 $
69 12 1394 تبريز آذربايجان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 4,115 559,043,434 Rls. 18,517 $
70 12 1394 تبريز آذربايجان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 11,000 531,396,800 Rls. 17,600 $
71 12 1394 تبريز آذربايجان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,905 498,498,000 Rls. 16,500 $
72 12 1394 تبريز آذربايجان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 63,910 458,311,500 Rls. 15,301 $
73 12 1394 تبريز آذربايجان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 4,505 429,300,728 Rls. 14,333 $
74 12 1394 تبريز آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 17,590 425,016,864 Rls. 14,072 $
75 12 1394 تبريز آذربايجان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,260 396,011,388 Rls. 13,116 $
76 12 1394 تبريز آذربايجان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 1,106 298,142,208 Rls. 9,954 $
77 12 1394 تبريز آذربايجان 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,380 270,162,408 Rls. 8,952 $
78 12 1394 تبريز آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 51,240 269,426,252 Rls. 9,091 $
79 12 1394 تبريز آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 45,420 267,282,936 Rls. 8,856 $
80 12 1394 تبريز آذربايجان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,000 257,125,080 Rls. 8,520 $
81 12 1394 تبريز آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 10,800 245,351,987 Rls. 8,124 $
82 12 1394 تبريز آذربايجان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 10,619 243,216,943 Rls. 8,497 $
83 12 1394 تبريز آذربايجان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 1,400 238,308,000 Rls. 8,400 $
84 12 1394 تبريز آذربايجان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,015 175,944,090 Rls. 6,035 $
85 12 1394 تبريز آذربايجان 28301000 سولفور سديم 24,000 144,859,200 Rls. 4,800 $
86 12 1394 تبريز آذربايجان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,433 139,433,736 Rls. 4,618 $
87 12 1394 تبريز آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 11,500 137,816,000 Rls. 4,600 $
88 12 1394 تبريز آذربايجان 28043000 ازت 46,480 130,128,222 Rls. 4,405 $
89 12 1394 تبريز آذربايجان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 310 129,067,260 Rls. 4,340 $
90 12 1394 تبريز آذربايجان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,500 119,564,280 Rls. 3,960 $
91 12 1394 تبريز آذربايجان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 4,930 119,156,128 Rls. 3,944 $
92 12 1394 تبريز آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,295 117,373,620 Rls. 3,885 $
93 12 1394 تبريز آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 5,576 99,484,078 Rls. 3,345 $
94 12 1394 تبريز آذربايجان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,847 96,021,710 Rls. 3,389 $
95 12 1394 تبريز آذربايجان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,000 88,012,595 Rls. 2,915 $
96 12 1394 تبريز آذربايجان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 19,500 87,338,160 Rls. 3,110 $
97 12 1394 تبريز آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 644 68,905,263 Rls. 2,317 $
98 12 1394 تبريز آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 14,620 65,475,627 Rls. 2,331 $
99 12 1394 تبريز آذربايجان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 704 59,891,808 Rls. 2,110 $
100 12 1394 تبريز آذربايجان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 83,000 58,656,120 Rls. 1,991 $
مجموع کل
375,607,805,219 ريال
مجموع کل
12,695,488 دلار