آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 70,658 101,301,880,796 Rls. 3,413,688 $
2 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 69,110 90,123,079,436 Rls. 3,023,556 $
3 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 11,423 5,676,220,110 Rls. 190,272 $
4 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,550 5,225,728,976 Rls. 175,043 $
5 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 90,000 3,449,916,900 Rls. 114,300 $
6 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 4,920 508,109,220 Rls. 16,920 $
7 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,680 411,994,710 Rls. 14,040 $
8 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 8,500 378,687,750 Rls. 12,750 $
9 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 69141000 ساير ا شياءکه درجاي ديگرذکرنشده, ا زچيني. 1,400 243,692,400 Rls. 8,400 $
10 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,700 212,797,200 Rls. 7,050 $
11 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 950 179,142,925 Rls. 6,175 $
12 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,100 128,158,800 Rls. 4,400 $
13 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,500 121,339,680 Rls. 4,020 $
14 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 39241010 ظروف ملامين 950 105,428,060 Rls. 3,590 $
15 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 810 73,400,040 Rls. 2,520 $
16 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 950 60,875,430 Rls. 2,090 $
17 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,800 52,219,800 Rls. 1,800 $
18 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,750 50,972,250 Rls. 1,750 $
19 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 700 42,257,600 Rls. 1,400 $
20 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 650 24,147,200 Rls. 800 $
21 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 200 23,208,800 Rls. 800 $
22 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 150 9,055,200 Rls. 300 $
23 12 1394 غرب تهران آفريقاي جنوبي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20 580,220 Rls. 20 $
مجموع کل
208,402,893,503 ريال
مجموع کل
7,005,685 دلار