آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 662,000 69,417,019,000 Rls. 2,317,059 $
2 12 1394 تبريز آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 423,563 20,166,818,540 Rls. 673,990 $
3 12 1394 تبريز آلمان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 28,960 13,624,125,148 Rls. 458,580 $
4 12 1394 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 132,845 7,715,436,740 Rls. 265,700 $
5 12 1394 تبريز آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 44,160 6,932,887,032 Rls. 233,004 $
6 12 1394 تبريز آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 423,325 3,876,037,554 Rls. 137,197 $
7 12 1394 تبريز آلمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 502,443 2,945,283,514 Rls. 100,288 $
8 12 1394 تبريز آلمان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,717,370,000 Rls. 90,000 $
9 12 1394 تبريز آلمان 08109020 زرشك تازه 3,909 1,000,766,988 Rls. 35,181 $
10 12 1394 تبريز آلمان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 61,966 794,916,672 Rls. 26,576 $
11 12 1394 تبريز آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,265 704,037,530 Rls. 23,609 $
12 12 1394 تبريز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 12,876 694,228,418 Rls. 23,178 $
13 12 1394 تبريز آلمان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 5,940 622,806,030 Rls. 20,790 $
14 12 1394 تبريز آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 105,328 475,647,784 Rls. 16,054 $
15 12 1394 تبريز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,844 462,773,390 Rls. 15,919 $
16 12 1394 تبريز آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,922 445,182,294 Rls. 14,856 $
17 12 1394 تبريز آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 33,097 443,857,384 Rls. 14,742 $
18 12 1394 تبريز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,378 413,389,482 Rls. 14,208 $
19 12 1394 تبريز آلمان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 7,420 403,137,504 Rls. 13,356 $
20 12 1394 تبريز آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 221 367,341,000 Rls. 12,978 $
21 12 1394 تبريز آلمان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,990 304,066,980 Rls. 10,139 $
22 12 1394 تبريز آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 19,450 240,487,191 Rls. 8,169 $
23 12 1394 تبريز آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 41,617 227,929,162 Rls. 8,023 $
24 12 1394 تبريز آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 3,800 226,531,126 Rls. 7,600 $
25 12 1394 تبريز آلمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,695 197,492,413 Rls. 6,541 $
26 12 1394 تبريز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,930 196,062,002 Rls. 6,539 $
27 12 1394 تبريز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,346 161,272,336 Rls. 5,385 $
28 12 1394 تبريز آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,330 160,774,425 Rls. 5,355 $
29 12 1394 تبريز آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,764 153,244,664 Rls. 5,117 $
30 12 1394 تبريز آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 9,087 141,608,250 Rls. 4,725 $
31 12 1394 تبريز آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,631 139,184,559 Rls. 4,730 $
32 12 1394 تبريز آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 475 132,764,400 Rls. 4,560 $
33 12 1394 تبريز آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,734 123,662,496 Rls. 4,128 $
34 12 1394 تبريز آلمان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,804 119,172,240 Rls. 4,059 $
35 12 1394 تبريز آلمان 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 738 118,252,000 Rls. 4,000 $
36 12 1394 تبريز آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 555 108,843,504 Rls. 3,606 $
37 12 1394 تبريز آلمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,712 93,313,327 Rls. 3,155 $
38 12 1394 تبريز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,680 91,261,296 Rls. 3,024 $
39 12 1394 تبريز آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,226 87,286,987 Rls. 2,903 $
40 12 1394 تبريز آلمان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,446 77,978,071 Rls. 2,603 $
41 12 1394 تبريز آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 359 75,159,472 Rls. 2,518 $
42 12 1394 تبريز آلمان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 66,473 73,241,600 Rls. 2,560 $
43 12 1394 تبريز آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,355 72,356,094 Rls. 2,439 $
44 12 1394 تبريز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,126 55,654,532 Rls. 1,858 $
45 12 1394 تبريز آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 970 52,310,160 Rls. 1,746 $
46 12 1394 تبريز آلمان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 1,455 42,718,800 Rls. 1,455 $
47 12 1394 تبريز آلمان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 873 39,988,320 Rls. 1,362 $
48 12 1394 تبريز آلمان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 100 35,972,400 Rls. 1,200 $
49 12 1394 تبريز آلمان 07132010 ---لپه 716 34,211,794 Rls. 1,145 $
50 12 1394 تبريز آلمان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 880 27,007,550 Rls. 950 $
51 12 1394 تبريز آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 291 25,631,280 Rls. 873 $
52 12 1394 تبريز آلمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 290 24,998,565 Rls. 870 $
53 12 1394 تبريز آلمان 68159910 مصنوعات سنگي روميزي دست ساز وبدون نقش 129 22,724,640 Rls. 774 $
54 12 1394 تبريز آلمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 97 19,935,440 Rls. 679 $
55 12 1394 تبريز آلمان 25221000 آهک زنده 28,243 16,588,400 Rls. 565 $
56 12 1394 تبريز آلمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 187 16,519,520 Rls. 565 $
57 12 1394 تبريز آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 325 13,134,198 Rls. 462 $
58 12 1394 تبريز آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 220 11,292,182 Rls. 374 $
59 12 1394 تبريز آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 200 8,455,680 Rls. 288 $
60 12 1394 تبريز آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 63 8,359,583 Rls. 277 $
61 12 1394 تبريز آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 554 7,967,764 Rls. 266 $
62 12 1394 تبريز آلمان 20098100 آب قرهکقاط 82 6,018,800 Rls. 205 $
63 12 1394 تبريز آلمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 146 5,138,000 Rls. 175 $
64 12 1394 تبريز آلمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 950 4,553,920 Rls. 152 $
65 12 1394 تبريز آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 99 3,787,440 Rls. 129 $
66 12 1394 تبريز آلمان 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 78 3,435,120 Rls. 117 $
67 12 1394 تبريز آلمان 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 112 3,288,320 Rls. 112 $
68 12 1394 تبريز آلمان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 95 2,524,960 Rls. 86 $
69 12 1394 تبريز آلمان 07133310 لوبيا چيتي 52 1,996,480 Rls. 68 $
70 12 1394 تبريز آلمان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 49 1,556,080 Rls. 53 $
71 12 1394 تبريز آلمان 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 57 1,498,250 Rls. 50 $
72 12 1394 تبريز آلمان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 20 664,048 Rls. 22 $
73 12 1394 تبريز آلمان 25131000 سنگ پا (pumicestone) 49 587,200 Rls. 20 $
74 12 1394 تبريز آلمان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 62 352,320 Rls. 12 $
75 12 1394 تبريز آلمان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 14 149,450 Rls. 5 $
مجموع کل
138,044,027,795 ريال
مجموع کل
4,636,058 دلار