آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 200,000 55,466,275,000 Rls. 1,840,000 $
2 12 1394 يزد اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 11,989,400,000 Rls. 400,000 $
مجموع کل
67,455,675,000 ريال
مجموع کل
2,240,000 دلار