آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,191,877 60,204,274,983 Rls. 2,031,669 $
2 12 1394 يزد ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 128,450 2,497,405,236 Rls. 85,178 $
3 12 1394 يزد ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 14,600 662,791,470 Rls. 22,110 $
4 12 1394 يزد ارمنستان 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 5,440 309,307,520 Rls. 10,880 $
5 12 1394 يزد ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 10,427 251,753,218 Rls. 8,342 $
6 12 1394 يزد ارمنستان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 20,000 204,645,000 Rls. 7,000 $
7 12 1394 يزد ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 5,250 147,124,694 Rls. 5,066 $
8 12 1394 يزد ارمنستان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 10,427 110,237,300 Rls. 3,650 $
9 12 1394 يزد ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,005 68,319,680 Rls. 2,288 $
10 12 1394 يزد ارمنستان 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 2,780 58,773,092 Rls. 1,946 $
11 12 1394 يزد ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 410 56,497,016 Rls. 1,886 $
12 12 1394 يزد ارمنستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 2,085 22,030,670 Rls. 730 $
مجموع کل
64,593,159,879 ريال
مجموع کل
2,180,745 دلار