آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 184,719 55,131,616,117 Rls. 1,851,986 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 47,535 14,700,566,588 Rls. 493,421 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 18,240 1,101,440,640 Rls. 36,480 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 5,872 881,356,598 Rls. 29,318 $
5 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,990 499,454,998 Rls. 16,584 $
6 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,100 186,278,400 Rls. 6,300 $
7 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,408 154,802,842 Rls. 5,149 $
8 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,770 102,458,880 Rls. 3,420 $
9 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 670 79,242,240 Rls. 2,680 $
10 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 860 73,346,820 Rls. 2,580 $
11 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,903 68,467,468 Rls. 2,284 $
12 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 549 55,545,840 Rls. 1,854 $
13 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 250 26,418,875 Rls. 875 $
14 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 605 21,872,928 Rls. 726 $
15 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 133 12,021,072 Rls. 90,384 $
مجموع کل
73,094,890,306 ريال
مجموع کل
2,544,041 دلار