آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,080,000 252,568,704,000 Rls. 8,640,013 $
2 12 1394 غرب تهران اسپانيا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 336,000 81,145,920,000 Rls. 2,688,000 $
3 12 1394 غرب تهران اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 45,793 70,213,477,558 Rls. 2,369,407 $
4 12 1394 غرب تهران اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17,640 35,130,677,486 Rls. 1,164,129 $
5 12 1394 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 279,600 25,155,196,280 Rls. 846,283 $
6 12 1394 غرب تهران اسپانيا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 16,970 17,970,333,235 Rls. 598,239 $
7 12 1394 غرب تهران اسپانيا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 48,332 17,837,455,220 Rls. 628,115 $
8 12 1394 غرب تهران اسپانيا 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 20,250 17,590,092,509 Rls. 583,943 $
9 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 137,950 11,222,107,050 Rls. 378,850 $
10 12 1394 غرب تهران اسپانيا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,700 9,218,822,349 Rls. 309,991 $
11 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 95,780 8,606,059,240 Rls. 287,290 $
12 12 1394 غرب تهران اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 6,795 3,883,599,575 Rls. 129,777 $
13 12 1394 غرب تهران اسپانيا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 13,180 1,947,414,699 Rls. 65,007 $
14 12 1394 غرب تهران اسپانيا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 1,500 1,761,201,987 Rls. 58,791 $
15 12 1394 غرب تهران اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,008 1,264,513,536 Rls. 42,016 $
16 12 1394 غرب تهران اسپانيا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 5,850 1,048,086,000 Rls. 35,100 $
17 12 1394 غرب تهران اسپانيا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 4,300 751,476,600 Rls. 25,800 $
18 12 1394 غرب تهران اسپانيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,050 705,739,000 Rls. 24,759 $
19 12 1394 غرب تهران اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 223 690,145,920 Rls. 23,130 $
20 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 4,350 629,420,000 Rls. 22,000 $
21 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 11,696 529,109,496 Rls. 17,532 $
22 12 1394 غرب تهران اسپانيا 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,450 513,985,500 Rls. 17,150 $
23 12 1394 غرب تهران اسپانيا 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,000 208,310,000 Rls. 7,372 $
مجموع کل
560,591,847,240 ريال
مجموع کل
18,962,694 دلار