آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 258,887,571 4,447,194,687,011 Rls. 149,563,116 $
2 12 1394 اراك افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,177,327 93,246,778,735 Rls. 3,193,191 $
3 12 1394 اراك افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,023,277 60,806,022,095 Rls. 2,020,111 $
4 12 1394 اراك افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,282,500 44,291,091,704 Rls. 1,485,154 $
5 12 1394 اراك افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 3,804,302 35,029,443,172 Rls. 1,174,970 $
6 12 1394 اراك افغانستان 27101210 بنزين 1,912,721 22,906,929,979 Rls. 764,670 $
7 12 1394 اراك افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,090,456 17,978,870,687 Rls. 602,694 $
8 12 1394 اراك افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,708,942 17,592,150,754 Rls. 582,845 $
9 12 1394 اراك افغانستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 291,820 15,608,737,476 Rls. 517,419 $
10 12 1394 اراك افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 124,546 10,850,078,655 Rls. 373,638 $
11 12 1394 اراك افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 576,014 5,877,313,440 Rls. 194,725 $
12 12 1394 اراك افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 22,400 4,058,152,800 Rls. 134,400 $
13 12 1394 اراك افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 145,182 3,801,332,378 Rls. 129,231 $
14 12 1394 اراك افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 241,320 3,262,462,139 Rls. 113,517 $
15 12 1394 اراك افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 250,000 3,039,742,422 Rls. 100,735 $
16 12 1394 اراك افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 90,000 3,032,640,000 Rls. 101,253 $
17 12 1394 اراك افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 296,660 2,358,295,510 Rls. 80,190 $
18 12 1394 اراك افغانستان 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 22,500 2,049,597,500 Rls. 70,500 $
19 12 1394 اراك افغانستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 13,700 1,339,533,400 Rls. 46,600 $
20 12 1394 اراك افغانستان 29153100 استات اتيل 36,480 1,113,377,899 Rls. 37,058 $
21 12 1394 اراك افغانستان 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 12,000 935,363,520 Rls. 30,960 $
22 12 1394 اراك افغانستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 20,240 780,135,664 Rls. 25,846 $
23 12 1394 اراك افغانستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 22,500 709,391,583 Rls. 24,097 $
24 12 1394 اراك افغانستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 3,700 334,243,200 Rls. 11,100 $
25 12 1394 اراك افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,700 211,484,000 Rls. 7,000 $
26 12 1394 اراك افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,420 204,082,060 Rls. 950 $
27 12 1394 اراك افغانستان 70193910 پشم شيشه 1,600 141,996,400 Rls. 4,700 $
28 12 1394 اراك افغانستان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 3,000 105,742,000 Rls. 3,500 $
29 12 1394 اراك افغانستان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 3,000 105,742,000 Rls. 3,500 $
30 12 1394 اراك افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,040 62,618,400 Rls. 2,080 $
31 12 1394 اراك افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 118 28,610,764 Rls. 947 $
32 12 1394 اراك افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 440 16,616,600 Rls. 550 $
33 12 1394 اراك افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 500 602,100 Rls. 20 $
مجموع کل
4,799,073,866,046 ريال
مجموع کل
161,401,267 دلار