آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel