آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,078,877 64,112,519,983 Rls. 2,195,685 $
2 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 459,494 24,199,463,409 Rls. 826,964 $
3 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 168,126 24,187,487,724 Rls. 840,788 $
4 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 541,889 20,415,446,838 Rls. 696,362 $
5 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 71,045 17,925,899,499 Rls. 601,721 $
6 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 98,310 9,778,215,427 Rls. 334,774 $
7 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 73,000 8,321,708,000 Rls. 281,033 $
8 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04031090 ماست 140,557 3,794,889,210 Rls. 129,805 $
9 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 42,359 3,587,527,956 Rls. 123,309 $
10 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 226,722 3,363,417,614 Rls. 116,921 $
11 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 92,804 2,630,833,068 Rls. 90,516 $
12 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 46,000 1,363,329,600 Rls. 47,956 $
13 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 17,123 1,304,940,711 Rls. 44,462 $
14 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 50,510 1,151,587,592 Rls. 39,223 $
15 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 48,260 1,100,289,392 Rls. 37,636 $
16 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,284 1,069,084,454 Rls. 36,349 $
17 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,349 995,954,553 Rls. 33,331 $
18 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 4,466 527,620,545 Rls. 18,020 $
19 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 24,090 480,578,637 Rls. 16,438 $
20 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 7,653 291,110,321 Rls. 9,998 $
21 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 9,488 270,398,512 Rls. 9,350 $
22 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,188 60,959,361 Rls. 2,043 $
23 12 1394 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 1,560 44,458,440 Rls. 1,510 $
مجموع کل
190,977,720,846 ريال
مجموع کل
6,534,192 دلار