آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 94,775,678 613,510,789,227 Rls. 20,893,036 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 21,174,189 329,621,610,057 Rls. 11,095,102 $
3 12 1394 يزد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,519,473 310,844,384,368 Rls. 10,546,598 $
4 12 1394 يزد افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,391,200 170,784,394,244 Rls. 5,828,836 $
5 12 1394 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 15,188,631 139,524,124,379 Rls. 4,761,925 $
6 12 1394 يزد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,483,007 133,966,253,829 Rls. 4,449,021 $
7 12 1394 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,701,688 97,684,561,553 Rls. 3,288,070 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 5,545,728 97,343,371,578 Rls. 3,363,598 $
9 12 1394 يزد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,078,461 95,656,858,811 Rls. 3,246,554 $
10 12 1394 يزد افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 5,316,773 81,253,557,630 Rls. 2,721,185 $
11 12 1394 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 521,350 61,591,294,400 Rls. 2,084,898 $
12 12 1394 يزد افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,503,132 57,963,627,970 Rls. 1,968,145 $
13 12 1394 يزد افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,596,752 56,678,988,911 Rls. 1,915,792 $
14 12 1394 يزد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 615,320 55,096,666,362 Rls. 1,833,604 $
15 12 1394 يزد افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 438,150 52,096,123,400 Rls. 1,752,491 $
16 12 1394 يزد افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 615,336 50,964,866,826 Rls. 1,693,080 $
17 12 1394 يزد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,082,055 27,586,943,454 Rls. 942,101 $
18 12 1394 يزد افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 310,959 27,564,133,854 Rls. 932,883 $
19 12 1394 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 537,711 25,627,918,777 Rls. 874,981 $
20 12 1394 يزد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 75,602 17,567,324,480 Rls. 604,816 $
21 12 1394 يزد افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 188,670 17,093,219,220 Rls. 566,010 $
22 12 1394 يزد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 603,261 15,147,483,065 Rls. 512,692 $
23 12 1394 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 409,393 14,846,633,775 Rls. 492,589 $
24 12 1394 يزد افغانستان 31042000 كلرور پتاسيم 86,559 12,957,925,133 Rls. 441,968 $
25 12 1394 يزد افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 239,200 12,314,767,608 Rls. 407,836 $
26 12 1394 يزد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 98,920 8,965,713,120 Rls. 296,760 $
27 12 1394 يزد افغانستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 27,700 6,512,306,990 Rls. 226,590 $
28 12 1394 يزد افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 308,167 6,084,786,741 Rls. 213,987 $
29 12 1394 يزد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 387,164 5,827,548,946 Rls. 198,716 $
30 12 1394 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 127,737 5,723,881,569 Rls. 190,380 $
31 12 1394 يزد افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 62,389 5,530,507,422 Rls. 187,169 $
32 12 1394 يزد افغانستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 51,341 5,423,320,641 Rls. 182,730 $
33 12 1394 يزد افغانستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 29,110 5,251,377,591 Rls. 181,937 $
34 12 1394 يزد افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 58,738 5,187,306,189 Rls. 176,215 $
35 12 1394 يزد افغانستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 55,708 4,851,999,000 Rls. 166,972 $
36 12 1394 يزد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 202,000 4,624,190,640 Rls. 161,332 $
37 12 1394 يزد افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 150,100 4,585,435,956 Rls. 158,986 $
38 12 1394 يزد افغانستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 208,130 4,468,180,576 Rls. 151,887 $
39 12 1394 يزد افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 297,870 4,438,413,381 Rls. 147,321 $
40 12 1394 يزد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,907 4,349,866,875 Rls. 148,457 $
41 12 1394 يزد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 136,550 4,329,647,740 Rls. 150,117 $
42 12 1394 يزد افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 169,055 4,154,152,134 Rls. 138,224 $
43 12 1394 يزد افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 138,084 3,331,542,474 Rls. 110,467 $
44 12 1394 يزد افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,776,106 2,987,421,749 Rls. 99,293 $
45 12 1394 يزد افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 26,886 2,659,011,957 Rls. 93,941 $
46 12 1394 يزد افغانستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 24,995 2,622,909,950 Rls. 88,295 $
47 12 1394 يزد افغانستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 101,060 2,428,052,480 Rls. 80,848 $
48 12 1394 يزد افغانستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 25,400 2,282,723,400 Rls. 76,200 $
49 12 1394 يزد افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 102,930 2,097,259,426 Rls. 69,494 $
50 12 1394 يزد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,340 1,908,859,200 Rls. 66,720 $
51 12 1394 يزد افغانستان 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,150 1,733,783,550 Rls. 57,450 $
52 12 1394 يزد افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 19,300 1,656,519,000 Rls. 57,900 $
53 12 1394 يزد افغانستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 53,179 1,423,517,364 Rls. 47,861 $
54 12 1394 يزد افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 13,061 1,380,848,936 Rls. 45,713 $
55 12 1394 يزد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 50,670 1,350,544,485 Rls. 45,178 $
56 12 1394 يزد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 19,669 1,310,724,294 Rls. 43,942 $
57 12 1394 يزد افغانستان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,900 1,195,893,000 Rls. 40,050 $
58 12 1394 يزد افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 48,350 1,158,698,080 Rls. 38,680 $
59 12 1394 يزد افغانستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 5,600 990,675,000 Rls. 35,000 $
60 12 1394 يزد افغانستان 38089123 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول اماده شيميايي 4,046 953,987,183 Rls. 33,100 $
61 12 1394 يزد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 46,120 947,858,240 Rls. 32,284 $
62 12 1394 يزد افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,000 905,790,000 Rls. 30,000 $
63 12 1394 يزد افغانستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 2,150 814,171,280 Rls. 27,040 $
64 12 1394 يزد افغانستان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 2,824 690,532,424 Rls. 23,434 $
65 12 1394 يزد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,520 680,245,500 Rls. 22,560 $
66 12 1394 يزد افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,135 631,803,495 Rls. 21,405 $
67 12 1394 يزد افغانستان 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 25,905 620,891,040 Rls. 20,724 $
68 12 1394 يزد افغانستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 25,840 619,333,120 Rls. 20,672 $
69 12 1394 يزد افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 2,516 618,315,288 Rls. 20,883 $
70 12 1394 يزد افغانستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 3,736 607,563,264 Rls. 20,548 $
71 12 1394 يزد افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 6,706 607,141,122 Rls. 20,118 $
72 12 1394 يزد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,000 537,480,000 Rls. 18,000 $
73 12 1394 يزد افغانستان 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 4,250 487,063,400 Rls. 16,956 $
74 12 1394 يزد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 14,800 484,348,040 Rls. 16,280 $
75 12 1394 يزد افغانستان 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 54,550 426,272,940 Rls. 14,220 $
76 12 1394 يزد افغانستان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 6,590 356,470,600 Rls. 11,810 $
77 12 1394 يزد افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,170 333,999,309 Rls. 11,467 $
78 12 1394 يزد افغانستان 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 1,500 277,200,000 Rls. 9,375 $
79 12 1394 يزد افغانستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,900 268,773,450 Rls. 9,548 $
80 12 1394 يزد افغانستان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,000 234,873,600 Rls. 7,800 $
81 12 1394 يزد افغانستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 67,000 223,298,655 Rls. 7,613 $
82 12 1394 يزد افغانستان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 3,970 179,912,460 Rls. 5,955 $
83 12 1394 يزد افغانستان 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 2,984 178,783,376 Rls. 5,968 $
84 12 1394 يزد افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,790 151,092,415 Rls. 5,043 $
85 12 1394 يزد افغانستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 6,800 150,294,269 Rls. 5,017 $
86 12 1394 يزد افغانستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 6,420 131,634,395 Rls. 4,676 $
87 12 1394 يزد افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 576 127,733,760 Rls. 4,320 $
88 12 1394 يزد افغانستان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 700 73,972,850 Rls. 2,450 $
89 12 1394 يزد افغانستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 975 73,051,233 Rls. 2,437 $
90 12 1394 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,950 72,444,330 Rls. 2,478 $
91 12 1394 يزد افغانستان 38089211 - - - - LD 50 حداكثر 2000 داراي توليد داخل سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 216 53,711,108 Rls. 1,793 $
92 12 1394 يزد افغانستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 580 52,568,880 Rls. 1,740 $
93 12 1394 يزد افغانستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,441 44,762,398 Rls. 1,483 $
94 12 1394 يزد افغانستان 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 290 37,779,750 Rls. 1,305 $
95 12 1394 يزد افغانستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,800 35,929,670 Rls. 1,190 $
96 12 1394 يزد افغانستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 291 26,375,076 Rls. 873 $
97 12 1394 يزد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 800 19,172,480 Rls. 640 $
98 12 1394 يزد افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 200 14,784,000 Rls. 500 $
99 12 1394 يزد افغانستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 200 8,987,100 Rls. 300 $
100 12 1394 يزد افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 100 8,685,000 Rls. 300 $
مجموع کل
2,711,884,529,265 ريال
مجموع کل
91,856,929 دلار