آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 يزد افغانستان 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 2,000 6,962,640 Rls. 240 $
102 12 1394 يزد افغانستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 40 5,972,000 Rls. 200 $
103 12 1394 يزد افغانستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 80 5,464,380 Rls. 183 $
104 12 1394 يزد افغانستان 48202000 دفترچه مشق 49 2,220,582 Rls. 74 $
105 12 1394 يزد افغانستان 76161010 ميخ پرچ از آلومينيوم 50 2,022,261 Rls. 67 $
مجموع کل
22,641,863 ريال
مجموع کل
764 دلار