آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 7,407,955 108,258,517,205 Rls. 3,703,977 $
2 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 8,380,688 94,190,426,630 Rls. 3,313,050 $
3 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 855,326 32,313,749,545 Rls. 1,087,772 $
4 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,851,169 20,693,473,065 Rls. 730,932 $
5 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 584,860 20,351,001,450 Rls. 696,890 $
6 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 601,576 20,327,444,068 Rls. 720,566 $
7 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 19,845,129 19,684,703,676 Rls. 693,665 $
8 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,852,399 19,135,065,739 Rls. 671,750 $
9 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 15,576,589 15,512,444,960 Rls. 544,221 $
10 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 27,568 13,083,025,800 Rls. 460,200 $
11 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 4,563,772 10,987,299,640 Rls. 387,633 $
12 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 07039000 تره فرنگي وسايرسبزيجات سيرگونه 836,114 8,115,245,474 Rls. 288,033 $
13 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 88,400 7,061,903,200 Rls. 237,407 $
14 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 451,781 5,195,769,395 Rls. 180,711 $
15 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 63,565 4,504,349,400 Rls. 154,680 $
16 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87051090 سايرکاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوکابين مجزا 44,270 4,504,000,000 Rls. 159,394 $
17 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 97,200 4,246,716,600 Rls. 145,800 $
18 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25221000 آهک زنده 1,577,503 3,792,669,783 Rls. 133,993 $
19 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,084,709 1,747,482,780 Rls. 58,576 $
20 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25223000 آهک هيدروليک 465,410 1,578,096,936 Rls. 55,753 $
21 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 656,527 1,567,425,332 Rls. 55,572 $
22 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,466,340 1,516,532,625 Rls. 51,293 $
23 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 24,600 1,287,159,940 Rls. 42,679 $
24 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,200,327 1,212,680,565 Rls. 42,010 $
25 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 94,144 1,120,407,483 Rls. 39,502 $
26 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 36,740 590,905,244 Rls. 20,991 $
27 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 195,673 552,904,719 Rls. 19,534 $
28 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 36,025 480,320,460 Rls. 16,304 $
29 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 07122000 پياز خشک کرده حتي بريده شده قطعات 39,680 448,495,104 Rls. 15,845 $
30 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 59,242 443,765,790 Rls. 15,678 $
31 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 17,214 402,263,385 Rls. 14,115 $
32 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,241 389,066,180 Rls. 13,714 $
33 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 12,000 371,930,000 Rls. 13,212 $
34 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 5,443 337,020,000 Rls. 11,972 $
35 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,602 282,225,597 Rls. 9,903 $
36 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 4,002 242,731,008 Rls. 8,104 $
37 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 144,490 204,475,320 Rls. 7,224 $
38 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 19,439 137,537,293 Rls. 4,859 $
39 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 14,816 136,817,856 Rls. 4,814 $
40 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,822 131,320,650 Rls. 4,555 $
41 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,843 107,362,122 Rls. 3,686 $
42 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 17,763 80,442,810 Rls. 2,842 $
43 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 1,460 54,301,780 Rls. 1,898 $
44 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 21,243 51,314,345 Rls. 1,805 $
45 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 280 16,871,680 Rls. 560 $
مجموع کل
427,449,662,634 ريال
مجموع کل
14,847,677 دلار