آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 895,250 39,388,860,150 Rls. 1,342,360 $
2 12 1394 تبريز اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 353,215 9,124,552,392 Rls. 303,684 $
3 12 1394 تبريز اوكراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,750 6,897,183,675 Rls. 228,525 $
4 12 1394 تبريز اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 92,580 5,578,505,056 Rls. 185,160 $
5 12 1394 تبريز اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 90,000 4,651,660,000 Rls. 155,004 $
6 12 1394 تبريز اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 164,850 4,127,005,072 Rls. 137,989 $
7 12 1394 تبريز اوكراين 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 10,500 2,855,034,000 Rls. 94,500 $
8 12 1394 تبريز اوكراين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,500 1,763,996,250 Rls. 60,752 $
9 12 1394 تبريز اوكراين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,308 1,629,572,800 Rls. 57,440 $
10 12 1394 تبريز اوكراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,521,449,042 Rls. 50,393 $
11 12 1394 تبريز اوكراين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,900 1,444,256,550 Rls. 47,850 $
12 12 1394 تبريز اوكراين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 45,317 1,154,586,910 Rls. 38,519 $
13 12 1394 تبريز اوكراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,786 900,605,650 Rls. 31,745 $
14 12 1394 تبريز اوكراين 08131000 زردآلو ,خشک کرده 3,500 314,685,000 Rls. 10,500 $
15 12 1394 تبريز اوكراين 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,730 301,134,180 Rls. 10,380 $
16 12 1394 تبريز اوكراين 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 211,288,000 Rls. 7,000 $
17 12 1394 تبريز اوكراين 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 620 204,899,040 Rls. 6,840 $
18 12 1394 تبريز اوكراين 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 16,335 182,576,745 Rls. 6,093 $
19 12 1394 تبريز اوكراين 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 353 133,925,460 Rls. 4,540 $
مجموع کل
82,385,775,972 ريال
مجموع کل
2,779,275 دلار