آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28,709 158,455,770,796 Rls. 5,320,652 $
2 12 1394 غرب تهران برزيل 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,300 10,687,734,012 Rls. 361,524 $
3 12 1394 غرب تهران برزيل 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 610 6,904,575,000 Rls. 238,500 $
4 12 1394 غرب تهران برزيل 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 50,377 4,412,155,731 Rls. 151,131 $
5 12 1394 غرب تهران برزيل 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,450 1,289,722,500 Rls. 44,550 $
6 12 1394 غرب تهران برزيل 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 3,950 178,822,425 Rls. 5,925 $
مجموع کل
181,928,780,464 ريال
مجموع کل
6,122,282 دلار