آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,584,000 58,245,756,690 Rls. 1,958,391 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 484,000 17,010,820,160 Rls. 564,064 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 88,000 3,155,319,456 Rls. 105,540 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 1,296,468,096 Rls. 43,032 $
مجموع کل
79,708,364,402 ريال
مجموع کل
2,671,027 دلار