آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,992,550 105,506,916,622 Rls. 3,498,424 $
2 12 1394 اراك تركمنستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 1,841,840 68,291,486,699 Rls. 2,305,700 $
3 12 1394 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,070,080 63,295,848,054 Rls. 2,100,171 $
4 12 1394 اراك تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 678,250 56,471,543,090 Rls. 1,903,457 $
5 12 1394 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 207,780 18,455,436,507 Rls. 623,092 $
6 12 1394 اراك تركمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 233,524 17,071,606,374 Rls. 574,360 $
7 12 1394 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 410,278 12,112,268,081 Rls. 405,973 $
8 12 1394 اراك تركمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 287,500 10,557,224,312 Rls. 354,660 $
9 12 1394 اراك تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 98,880 5,880,947,328 Rls. 194,837 $
10 12 1394 اراك تركمنستان 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 202,400 5,642,826,542 Rls. 188,231 $
11 12 1394 اراك تركمنستان 27132000 قيرنفت 354,760 4,695,496,695 Rls. 159,642 $
12 12 1394 اراك تركمنستان 29221110 منواتانول آمين 172,040 3,654,067,230 Rls. 128,799 $
13 12 1394 اراك تركمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 34,300 3,012,173,400 Rls. 102,900 $
14 12 1394 اراك تركمنستان 29153200 استات وينيل 71,692 1,949,338,664 Rls. 64,522 $
15 12 1394 اراك تركمنستان 28043000 ازت 53,759 697,934,855 Rls. 23,227 $
16 12 1394 اراك تركمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 4,112 441,321,790 Rls. 14,608 $
17 12 1394 اراك تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 62,430 381,972,044 Rls. 13,436 $
18 12 1394 اراك تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,020 303,017,240 Rls. 10,040 $
مجموع کل
378,421,425,527 ريال
مجموع کل
12,666,080 دلار