آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 اينچه برون تركمنستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 15,264 1,489,117,873 Rls. 50,371 $
102 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 40,455 1,465,584,550 Rls. 48,546 $
103 12 1394 اينچه برون تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 694,292 1,450,310,444 Rls. 48,599 $
104 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 20,080 1,396,798,312 Rls. 47,251 $
105 12 1394 اينچه برون تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 12,420 1,353,102,182 Rls. 82,345 $
106 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 125,920 1,331,197,420 Rls. 44,072 $
107 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 24,470 1,299,312,954 Rls. 44,046 $
108 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,430 1,294,024,440 Rls. 43,290 $
109 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 22,060 1,277,274,000 Rls. 44,120 $
110 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 54,169 1,261,988,838 Rls. 43,174 $
111 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 65,035 1,260,180,170 Rls. 43,588 $
112 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 14,442 1,256,603,050 Rls. 43,325 $
113 12 1394 اينچه برون تركمنستان 04031090 ماست 42,940 1,224,376,967 Rls. 40,793 $
114 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 125,295 1,204,481,560 Rls. 40,198 $
115 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 13,400 1,204,271,400 Rls. 40,200 $
116 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 13,355 1,179,303,174 Rls. 40,065 $
117 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 4,860 1,111,796,024 Rls. 36,812 $
118 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 12,170 1,092,729,240 Rls. 36,510 $
119 12 1394 اينچه برون تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 14,040 1,057,976,100 Rls. 35,100 $
120 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 25,065 1,020,147,981 Rls. 33,801 $
121 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 22,000 1,011,009,768 Rls. 33,496 $
122 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 23,846 1,004,915,241 Rls. 33,385 $
123 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 23,435 1,004,282,048 Rls. 33,272 $
124 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 4,499 1,003,960,331 Rls. 33,743 $
125 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 2,380 967,726,800 Rls. 32,200 $
126 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 16,030 967,602,860 Rls. 32,060 $
127 12 1394 اينچه برون تركمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 15,570 939,284,448 Rls. 31,992 $
128 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 20,895 939,015,014 Rls. 31,342 $
129 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 17,836 923,989,107 Rls. 30,810 $
130 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 43,293 913,852,907 Rls. 31,940 $
131 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 15,352 901,893,320 Rls. 30,704 $
132 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 4,105 868,478,100 Rls. 29,085 $
133 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,970 865,894,500 Rls. 29,910 $
134 12 1394 اينچه برون تركمنستان 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 35,670 860,948,567 Rls. 20,689 $
135 12 1394 اينچه برون تركمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 12,931 803,099,320 Rls. 26,716 $
136 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 7,082 782,484,300 Rls. 26,000 $
137 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 10,200 775,334,680 Rls. 26,680 $
138 12 1394 اينچه برون تركمنستان 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 2,400 756,796,040 Rls. 25,256 $
139 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 49,220 751,855,104 Rls. 25,103 $
140 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 5,295 750,012,032 Rls. 24,848 $
141 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 840 749,978,416 Rls. 25,036 $
142 12 1394 اينچه برون تركمنستان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 7,110 745,006,503 Rls. 24,886 $
143 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 171,467 737,585,930 Rls. 24,682 $
144 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 6,625 710,743,220 Rls. 23,540 $
145 12 1394 اينچه برون تركمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 13,872 709,872,130 Rls. 24,970 $
146 12 1394 اينچه برون تركمنستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 13,056 703,942,500 Rls. 23,500 $
147 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 8,076 702,300,064 Rls. 23,334 $
148 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,645 650,123,266 Rls. 21,540 $
149 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,380 646,519,860 Rls. 21,420 $
150 12 1394 اينچه برون تركمنستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 4,060 616,138,980 Rls. 20,661 $
151 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 9,578 593,410,448 Rls. 19,656 $
152 12 1394 اينچه برون تركمنستان 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 49,100 559,048,926 Rls. 18,516 $
153 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 19,570 545,588,913 Rls. 18,399 $
154 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 18,907 545,088,810 Rls. 18,907 $
155 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 17,859 527,965,617 Rls. 17,859 $
156 12 1394 اينچه برون تركمنستان 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 298,912 525,878,900 Rls. 18,332 $
157 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,358 524,336,472 Rls. 17,468 $
158 12 1394 اينچه برون تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 22,440 507,575,970 Rls. 16,830 $
159 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 1,960 468,402,080 Rls. 15,680 $
160 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,000 460,286,028 Rls. 15,264 $
161 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 4,530 460,002,711 Rls. 15,793 $
162 12 1394 اينچه برون تركمنستان 48051990 ساير کاغذهاي فلوتينگ غيرمذکوردرجاي ديگر 39,850 459,448,826 Rls. 15,302 $
163 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,140 458,313,345 Rls. 15,735 $
164 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 3,837 454,212,227 Rls. 15,101 $
165 12 1394 اينچه برون تركمنستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 5,000 445,650,000 Rls. 15,000 $
166 12 1394 اينچه برون تركمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 6,810 410,774,477 Rls. 13,610 $
167 12 1394 اينچه برون تركمنستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 1,590 409,674,720 Rls. 13,560 $
168 12 1394 اينچه برون تركمنستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,410 403,307,520 Rls. 13,640 $
169 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 6,480 399,998,368 Rls. 13,252 $
170 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 19,320 397,915,130 Rls. 14,054 $
171 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 6,336 382,491,648 Rls. 12,672 $
172 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 5,334 359,723,520 Rls. 12,010 $
173 12 1394 اينچه برون تركمنستان 29221110 منواتانول آمين 18,400 311,957,280 Rls. 11,021 $
174 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 1,815 307,553,640 Rls. 10,240 $
175 12 1394 اينچه برون تركمنستان 34012090 ساير صابونهابه ا شکال غير مذكور درجاي ديگر 18,977 298,226,007 Rls. 10,116 $
176 12 1394 اينچه برون تركمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,757 291,288,275 Rls. 9,764 $
177 12 1394 اينچه برون تركمنستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 47,908 283,946,580 Rls. 9,720 $
178 12 1394 اينچه برون تركمنستان 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 18,000 280,010,040 Rls. 9,278 $
179 12 1394 اينچه برون تركمنستان 44111291 پروفيل روكش شده 50,180 278,940,220 Rls. 9,909 $
180 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 1,256 275,746,485 Rls. 9,294 $
181 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,120 269,740,800 Rls. 8,960 $
182 12 1394 اينچه برون تركمنستان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 16,310 267,308,480 Rls. 9,452 $
183 12 1394 اينچه برون تركمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 22,920 265,679,568 Rls. 8,802 $
184 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,200 264,985,600 Rls. 8,800 $
185 12 1394 اينچه برون تركمنستان 03019990 ساير ماهيهاي زنده غيرمذکور درجاي ديگر 300 244,086,120 Rls. 8,280 $
186 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 20,060 240,729,216 Rls. 7,968 $
187 12 1394 اينچه برون تركمنستان 08081000 سيب , تازه 18,414 232,728,477 Rls. 7,734 $
188 12 1394 اينچه برون تركمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,411 228,915,115 Rls. 8,178 $
189 12 1394 اينچه برون تركمنستان 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,218 218,918,448 Rls. 7,308 $
190 12 1394 اينچه برون تركمنستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 87,054 217,366,680 Rls. 7,482 $
191 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 215,977,380 Rls. 7,233 $
192 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 2,400 213,912,000 Rls. 7,200 $
193 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,350 212,994,600 Rls. 7,050 $
194 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 48,451 210,562,549 Rls. 6,977 $
195 12 1394 اينچه برون تركمنستان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 2,010 209,061,615 Rls. 7,035 $
196 12 1394 اينچه برون تركمنستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 4,530 205,100,280 Rls. 6,795 $
197 12 1394 اينچه برون تركمنستان 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 71,800 201,568,752 Rls. 6,678 $
198 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 670 199,999,184 Rls. 6,626 $
199 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 930 198,822,008 Rls. 6,587 $
200 12 1394 اينچه برون تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,000 194,359,200 Rls. 6,440 $
مجموع کل
67,134,801,290 ريال
مجموع کل
2,286,575 دلار