آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,156,779 110,356,153,090 Rls. 3,701,212 $
2 12 1394 ساوه تركمنستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 5,410,840 32,146,332,799 Rls. 1,091,428 $
3 12 1394 ساوه تركمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 3,703,210 20,989,346,476 Rls. 715,453 $
4 12 1394 ساوه تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 780,960 18,048,929,082 Rls. 610,186 $
5 12 1394 ساوه تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,232,930 15,081,826,904 Rls. 505,304 $
6 12 1394 ساوه تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,500,270 14,233,626,777 Rls. 479,387 $
7 12 1394 ساوه تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 61,139 6,537,459,494 Rls. 220,109 $
8 12 1394 ساوه تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 234,000 6,172,259,070 Rls. 212,372 $
9 12 1394 ساوه تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 264,006 5,763,528,408 Rls. 197,762 $
10 12 1394 ساوه تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 43,556 5,720,574,735 Rls. 195,920 $
11 12 1394 ساوه تركمنستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 75,815 3,330,393,250 Rls. 113,615 $
12 12 1394 ساوه تركمنستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 20,460 2,718,904,320 Rls. 92,071 $
13 12 1394 ساوه تركمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 223,720 2,427,502,356 Rls. 85,762 $
14 12 1394 ساوه تركمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 86,000 2,195,506,650 Rls. 73,100 $
15 12 1394 ساوه تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 62,000 1,926,633,660 Rls. 65,073 $
16 12 1394 ساوه تركمنستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,052 1,687,739,776 Rls. 56,208 $
17 12 1394 ساوه تركمنستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 262,990 1,504,536,104 Rls. 50,676 $
18 12 1394 ساوه تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 6,645 1,144,872,338 Rls. 38,555 $
19 12 1394 ساوه تركمنستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,060 1,143,843,360 Rls. 40,411 $
20 12 1394 ساوه تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 992,950,000 Rls. 35,000 $
21 12 1394 ساوه تركمنستان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 3,891 938,411,072 Rls. 31,124 $
22 12 1394 ساوه تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 42,040 864,220,707 Rls. 29,473 $
23 12 1394 ساوه تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 43,500 819,146,820 Rls. 27,345 $
24 12 1394 ساوه تركمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 140,000 788,162,476 Rls. 26,116 $
25 12 1394 ساوه تركمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 12,050 699,165,100 Rls. 24,100 $
26 12 1394 ساوه تركمنستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 11,850 695,178,480 Rls. 24,504 $
27 12 1394 ساوه تركمنستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,398 432,106,044 Rls. 15,266 $
28 12 1394 ساوه تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,700 424,608,561 Rls. 14,079 $
29 12 1394 ساوه تركمنستان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 6,588 385,033,566 Rls. 12,854 $
30 12 1394 ساوه تركمنستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,250 374,340,000 Rls. 12,750 $
31 12 1394 ساوه تركمنستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 8,467 277,235,505 Rls. 9,483 $
32 12 1394 ساوه تركمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 72,000 183,318,480 Rls. 6,120 $
33 12 1394 ساوه تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 23,800 93,475,928 Rls. 3,094 $
34 12 1394 ساوه تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 45,000 88,467,750 Rls. 3,143 $
35 12 1394 ساوه تركمنستان 25202000 ک گچ 48,000 47,292,000 Rls. 1,674 $
36 12 1394 ساوه تركمنستان 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 292 16,655,510 Rls. 583 $
37 12 1394 ساوه تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 200 3,925,090 Rls. 130 $
مجموع کل
261,253,661,738 ريال
مجموع کل
8,821,442 دلار