آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازارچه رازي-خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 6,938,102 45,099,090,891 Rls. 1,595,029 $
2 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08105000 کيوي، تازه 2,827,256 32,948,401,608 Rls. 1,165,805 $
3 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 477,225 5,466,166,218 Rls. 194,161 $
4 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 56,790 636,309,360 Rls. 22,668 $
5 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 25,400 627,389,580 Rls. 21,700 $
6 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 22,030 607,102,740 Rls. 22,030 $
7 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07149000 ريشه هاوغده هاي زيرخاکي سرشارا زنشاسته, تازه ياخشککرده, سردکرده يايخ زده, غيرمذکوريامشمول د 28,650 341,988,000 Rls. 12,000 $
8 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 1,740 74,199,690 Rls. 2,610 $
9 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 125 10,115,250 Rls. 375 $
مجموع کل
85,810,763,337 ريال
مجموع کل
3,036,378 دلار