آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,958,146 339,973,086,860 Rls. 11,698,428 $
2 12 1394 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,463,708 197,220,053,105 Rls. 6,720,043 $
3 12 1394 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,667,240 173,812,169,295 Rls. 5,815,176 $
4 12 1394 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 21,481,067 128,780,053,133 Rls. 4,517,562 $
5 12 1394 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 3,450,000 116,694,458,244 Rls. 3,890,037 $
6 12 1394 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,371,900 104,488,691,835 Rls. 3,542,608 $
7 12 1394 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 438,345 89,980,953,400 Rls. 3,032,802 $
8 12 1394 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 6,320,730 64,366,192,987 Rls. 2,228,907 $
9 12 1394 تبريز ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,258,670 56,130,298,474 Rls. 1,888,023 $
10 12 1394 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 68,367,952 50,342,283,366 Rls. 1,712,614 $
11 12 1394 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 5,884,799 47,168,017,057 Rls. 1,589,316 $
12 12 1394 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,697,939 45,593,665,091 Rls. 1,528,462 $
13 12 1394 تبريز ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 415,935 43,013,204,460 Rls. 1,455,293 $
14 12 1394 تبريز ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 135,580 35,482,525,128 Rls. 1,177,648 $
15 12 1394 تبريز ترکيه 08105000 کيوي، تازه 2,794,805 34,741,887,062 Rls. 1,158,316 $
16 12 1394 تبريز ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,487,090 31,967,254,258 Rls. 1,071,756 $
17 12 1394 تبريز ترکيه 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 608,464 30,919,490,281 Rls. 1,034,393 $
18 12 1394 تبريز ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 105,772 29,848,743,128 Rls. 1,008,389 $
19 12 1394 تبريز ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 284,034 25,479,370,161 Rls. 878,629 $
20 12 1394 تبريز ترکيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 99,000 24,297,980,000 Rls. 813,500 $
21 12 1394 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 667,500 21,954,834,682 Rls. 727,130 $
22 12 1394 تبريز ترکيه 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 159,840 16,880,428,040 Rls. 559,440 $
23 12 1394 تبريز ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 89,385 15,450,173,250 Rls. 532,413 $
24 12 1394 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 2,599,075 15,137,199,277 Rls. 518,849 $
25 12 1394 تبريز ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 547,062 14,733,123,120 Rls. 494,105 $
26 12 1394 تبريز ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 29,500 14,585,529,750 Rls. 486,758 $
27 12 1394 تبريز ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 1,585,919 14,328,562,552 Rls. 492,111 $
28 12 1394 تبريز ترکيه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 70,860 13,781,546,840 Rls. 473,775 $
29 12 1394 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 648,671 12,756,460,283 Rls. 433,360 $
30 12 1394 تبريز ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 156,250 12,566,844,994 Rls. 420,892 $
31 12 1394 تبريز ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 257,095 11,244,733,965 Rls. 381,991 $
32 12 1394 تبريز ترکيه 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 110,607 10,713,663,109 Rls. 365,003 $
33 12 1394 تبريز ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 300,000 10,541,047,552 Rls. 349,696 $
34 12 1394 تبريز ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 755,827 9,397,514,596 Rls. 317,454 $
35 12 1394 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 91,529 8,282,785,302 Rls. 274,587 $
36 12 1394 تبريز ترکيه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 25,213 7,361,988,039 Rls. 247,599 $
37 12 1394 تبريز ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 95,854 6,994,303,910 Rls. 232,634 $
38 12 1394 تبريز ترکيه 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 80,186 6,951,633,048 Rls. 240,455 $
39 12 1394 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 822,000 6,401,712,305 Rls. 213,761 $
40 12 1394 تبريز ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 474,294 5,345,260,085 Rls. 184,003 $
41 12 1394 تبريز ترکيه 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 56,394 5,099,814,969 Rls. 169,182 $
42 12 1394 تبريز ترکيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 58,116 5,035,189,167 Rls. 168,331 $
43 12 1394 تبريز ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 54,450 5,014,516,500 Rls. 174,000 $
44 12 1394 تبريز ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 194,998 4,968,947,510 Rls. 165,749 $
45 12 1394 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 56,509 4,963,714,090 Rls. 169,037 $
46 12 1394 تبريز ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 46,280 4,476,800,526 Rls. 152,724 $
47 12 1394 تبريز ترکيه 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 47,492 4,282,438,164 Rls. 142,476 $
48 12 1394 تبريز ترکيه 41152000 دم قيچي وساير آخال از چرم يا از پوست اماده يا از چرم دوباره ساخته شده نامناسب براي ساخت اشياء چرمي ،پودروآرد چرم 458,363 4,151,496,490 Rls. 137,510 $
49 12 1394 تبريز ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 13,470 3,987,742,500 Rls. 134,100 $
50 12 1394 تبريز ترکيه 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 62,270 3,580,097,525 Rls. 121,405 $
51 12 1394 تبريز ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 403,600 3,571,283,932 Rls. 125,040 $
52 12 1394 تبريز ترکيه 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 46,889 3,511,560,189 Rls. 117,222 $
53 12 1394 تبريز ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 133,121 3,370,643,177 Rls. 113,155 $
54 12 1394 تبريز ترکيه 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 11,525 3,294,537,750 Rls. 116,878 $
55 12 1394 تبريز ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 275,303 3,248,792,073 Rls. 109,257 $
56 12 1394 تبريز ترکيه 08109010 انار تازه 126,279 3,103,558,942 Rls. 103,554 $
57 12 1394 تبريز ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 86,342 3,062,118,375 Rls. 103,611 $
58 12 1394 تبريز ترکيه 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 9,060 2,916,076,240 Rls. 98,120 $
59 12 1394 تبريز ترکيه 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 27,034 2,842,260,229 Rls. 94,621 $
60 12 1394 تبريز ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 939,988 2,841,166,390 Rls. 96,101 $
61 12 1394 تبريز ترکيه 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 159,333 2,781,086,313 Rls. 95,599 $
62 12 1394 تبريز ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 530,088 2,749,950,199 Rls. 92,533 $
63 12 1394 تبريز ترکيه 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 24,013 2,178,099,165 Rls. 72,039 $
64 12 1394 تبريز ترکيه 03061700 ساير انواع ميگو. 16,008 2,138,912,673 Rls. 75,237 $
65 12 1394 تبريز ترکيه 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 23,679 2,112,569,343 Rls. 71,037 $
66 12 1394 تبريز ترکيه 28301000 سولفور سديم 228,750 2,044,414,050 Rls. 68,609 $
67 12 1394 تبريز ترکيه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 22,600 1,927,486,200 Rls. 67,800 $
68 12 1394 تبريز ترکيه 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 9,930 1,912,419,600 Rls. 63,300 $
69 12 1394 تبريز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 1,883,481,600 Rls. 62,400 $
70 12 1394 تبريز ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 14,888 1,792,812,960 Rls. 59,552 $
71 12 1394 تبريز ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 46,000 1,741,794,600 Rls. 59,800 $
72 12 1394 تبريز ترکيه 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 8,000 1,614,480,000 Rls. 56,000 $
73 12 1394 تبريز ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 19,100 1,603,998,900 Rls. 57,112 $
74 12 1394 تبريز ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 18,397 1,562,023,248 Rls. 55,191 $
75 12 1394 تبريز ترکيه 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 16,670 1,509,451,830 Rls. 50,010 $
76 12 1394 تبريز ترکيه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 51,010 1,507,044,300 Rls. 51,053 $
77 12 1394 تبريز ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,002,240 1,421,570,356 Rls. 48,592 $
78 12 1394 تبريز ترکيه 41015000 پوست كامل، به وزن هر جلد بيش از 16 كيلوگرم 183,200 1,324,145,304 Rls. 43,848 $
79 12 1394 تبريز ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,051 1,312,998,803 Rls. 46,072 $
80 12 1394 تبريز ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 224,575 1,288,150,209 Rls. 44,819 $
81 12 1394 تبريز ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,273,800,000 Rls. 44,000 $
82 12 1394 تبريز ترکيه 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 32,917 1,207,400,385 Rls. 40,157 $
83 12 1394 تبريز ترکيه 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 13,078 1,124,046,015 Rls. 37,925 $
84 12 1394 تبريز ترکيه 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 18,894 1,116,194,936 Rls. 37,688 $
85 12 1394 تبريز ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,098 1,083,408,996 Rls. 35,986 $
86 12 1394 تبريز ترکيه 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 230,210 1,031,349,082 Rls. 34,533 $
87 12 1394 تبريز ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 112,900 1,024,251,988 Rls. 36,103 $
88 12 1394 تبريز ترکيه 08109020 زرشك تازه 3,713 995,032,557 Rls. 33,417 $
89 12 1394 تبريز ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 333 971,430,618 Rls. 32,428 $
90 12 1394 تبريز ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 20,000 925,388,463 Rls. 31,117 $
91 12 1394 تبريز ترکيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 906,060,000 Rls. 30,000 $
92 12 1394 تبريز ترکيه 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 22,000 902,843,884 Rls. 30,139 $
93 12 1394 تبريز ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 26,768 881,810,889 Rls. 29,249 $
94 12 1394 تبريز ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,830 852,693,066 Rls. 28,233 $
95 12 1394 تبريز ترکيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 62,648 838,223,310 Rls. 28,192 $
96 12 1394 تبريز ترکيه 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 8,809 797,672,568 Rls. 26,427 $
97 12 1394 تبريز ترکيه 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 46,116 784,997,900 Rls. 27,670 $
98 12 1394 تبريز ترکيه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,405 707,940,597 Rls. 23,835 $
99 12 1394 تبريز ترکيه 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 17,580 704,149,320 Rls. 24,612 $
100 12 1394 تبريز ترکيه 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 24,000 671,832,000 Rls. 23,921 $
مجموع کل
2,038,239,892,988 ريال
مجموع کل
69,196,227 دلار