آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 تبريز ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 194 3,126,812 Rls. 104 $
202 12 1394 تبريز ترکيه 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دستهکهاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 97 2,927,848 Rls. 97 $
203 12 1394 تبريز ترکيه 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 50 2,710,440 Rls. 90 $
204 12 1394 تبريز ترکيه 11081100 نشاسته گندم 146 2,289,903 Rls. 77 $
205 12 1394 تبريز ترکيه 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 59 1,918,528 Rls. 64 $
206 12 1394 تبريز ترکيه 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 19 1,708,290 Rls. 57 $
207 12 1394 تبريز ترکيه 07132010 ---لپه 31 1,455,790 Rls. 49 $
مجموع کل
16,137,611 ريال
مجموع کل
538 دلار