آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 11,381,414 307,403,476,731 Rls. 10,261,771 $
2 12 1394 قزوين ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 1,213,670 216,987,191,753 Rls. 7,290,019 $
3 12 1394 قزوين ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 931,815 157,911,446,257 Rls. 5,320,547 $
4 12 1394 قزوين ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 811,810 140,816,702,222 Rls. 4,767,942 $
5 12 1394 قزوين ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,850,590 101,648,808,096 Rls. 3,449,308 $
6 12 1394 قزوين ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,093,065 64,002,129,124 Rls. 2,170,221 $
7 12 1394 قزوين ترکيه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,815,350 25,812,144,227 Rls. 872,503 $
8 12 1394 قزوين ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 772,728 20,818,485,804 Rls. 695,453 $
9 12 1394 قزوين ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 178,930 19,813,290,845 Rls. 662,085 $
10 12 1394 قزوين ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,097,607 17,411,107,771 Rls. 590,807 $
11 12 1394 قزوين ترکيه 72027000 فروموليبدن. 46,000 15,200,042,230 Rls. 508,468 $
12 12 1394 قزوين ترکيه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 20,450 6,360,412,150 Rls. 224,195 $
13 12 1394 قزوين ترکيه 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 104,569 5,677,119,925 Rls. 188,225 $
14 12 1394 قزوين ترکيه 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 151,160 5,334,257,232 Rls. 181,332 $
15 12 1394 قزوين ترکيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 49,000 4,715,613,000 Rls. 166,600 $
16 12 1394 قزوين ترکيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 33,000 4,451,584,500 Rls. 148,500 $
17 12 1394 قزوين ترکيه 55091100 نخ يک لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 72,183 4,257,443,198 Rls. 144,309 $
18 12 1394 قزوين ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 32,254 3,204,307,705 Rls. 106,687 $
19 12 1394 قزوين ترکيه 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 124,118 2,745,716,292 Rls. 93,089 $
20 12 1394 قزوين ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 40,212 2,375,278,954 Rls. 80,424 $
21 12 1394 قزوين ترکيه 28391910 سيليکات سديم جامد 461,092 2,360,184,116 Rls. 79,698 $
22 12 1394 قزوين ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 22,885 2,041,731,045 Rls. 68,655 $
23 12 1394 قزوين ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 40,000 2,012,494,000 Rls. 68,000 $
24 12 1394 قزوين ترکيه 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 41,950 1,603,588,532 Rls. 54,535 $
25 12 1394 قزوين ترکيه 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 117,080 1,317,477,651 Rls. 43,819 $
26 12 1394 قزوين ترکيه 48099090 سايرکاغذهابرا ي کپي ياانتقال غيرمذکور درجاي ديگر 20,681 1,123,517,906 Rls. 37,226 $
27 12 1394 قزوين ترکيه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 28,000 1,086,056,160 Rls. 36,120 $
28 12 1394 قزوين ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,500 935,604,750 Rls. 32,250 $
29 12 1394 قزوين ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 42,432 918,529,920 Rls. 30,520 $
30 12 1394 قزوين ترکيه 38249080 زئوليت 154,030 529,880,877 Rls. 18,483 $
31 12 1394 قزوين ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 14,000 499,160,660 Rls. 16,540 $
32 12 1394 قزوين ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 87,780 473,181,200 Rls. 15,792 $
33 12 1394 قزوين ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,313 387,092,520 Rls. 12,916 $
34 12 1394 قزوين ترکيه 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,676 320,779,122 Rls. 11,028 $
35 12 1394 قزوين ترکيه 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 25,000 220,200,000 Rls. 7,500 $
36 12 1394 قزوين ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 700 159,202,400 Rls. 5,600 $
37 12 1394 قزوين ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,700 152,821,500 Rls. 5,100 $
38 12 1394 قزوين ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 5,214 146,454,899 Rls. 4,953 $
39 12 1394 قزوين ترکيه 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 345 131,071,500 Rls. 4,500 $
40 12 1394 قزوين ترکيه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 772 102,719,232 Rls. 3,474 $
41 12 1394 قزوين ترکيه 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 920 98,263,440 Rls. 3,265 $
42 12 1394 قزوين ترکيه 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 156 80,700,160 Rls. 2,680 $
43 12 1394 قزوين ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 8,000 18,084,480 Rls. 639 $
44 12 1394 قزوين ترکيه 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 231 10,098,642 Rls. 346 $
45 12 1394 قزوين ترکيه 28362000 کربنات دي سديم 1,978 10,064,880 Rls. 336 $
46 12 1394 قزوين ترکيه 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 950 4,718,574 Rls. 162 $
47 12 1394 قزوين ترکيه 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 950 4,718,574 Rls. 162 $
48 12 1394 قزوين ترکيه 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 951 4,427,304 Rls. 152 $
49 12 1394 قزوين ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 21 808,785 Rls. 27 $
مجموع کل
1,143,700,190,845 ريال
مجموع کل
38,486,964 دلار