آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 8,566,160 40,340,333,963 Rls. 1,372,192 $
2 12 1394 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 5,015,380 23,749,340,880 Rls. 803,268 $
3 12 1394 مراغه ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 315,875 13,994,871,230 Rls. 473,813 $
4 12 1394 مراغه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 142,870 12,432,185,850 Rls. 428,104 $
5 12 1394 مراغه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 164,830 8,747,341,580 Rls. 308,193 $
6 12 1394 مراغه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 97,410 3,540,865,700 Rls. 123,940 $
7 12 1394 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 2,529,408,000 Rls. 84,000 $
8 12 1394 مراغه ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 4,750 538,689,000 Rls. 18,970 $
9 12 1394 مراغه ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,000 256,491,000 Rls. 9,000 $
مجموع کل
106,129,527,203 ريال
مجموع کل
3,621,480 دلار