آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,342,000 54,206,874,345 Rls. 1,809,737 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,012,000 38,412,013,100 Rls. 1,282,538 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,000 1,696,424,640 Rls. 56,640 $
مجموع کل
94,315,312,085 ريال
مجموع کل
3,148,915 دلار